{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/18 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9503033
مهلت پاسخ: 1395/3/19 - تا ساعت 10:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت مديريت انرژي اميد تابان
سوال :

فردا چهارشنبه مورخ 95/03/19  ده درصد از سهام شرکت  مديريت انرژي اميد تابان هور معادل 230 میلیون سهم با نماد "وهور "در فرابورس برای اولین بار عرضه میگردد. قیمت عرضه اولیه در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1750 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1750
گزینه {{2+1}}: 1450 تا 1600 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1450 تا 1600
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت مديريت انرژي اميد تابان
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا چهارشنبه مورخ 95/03/19  ده درصد از سهام شرکت  مديريت انرژي اميد تابان هور معادل 230 میلیون سهم با نماد "وهور "در فرابورس برای اولین بار عرضه میگردد. قیمت عرضه اولیه در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ صحیح:
بالاتر از 1750
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1750
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1750 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1450 تا 1600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت مديريت انرژي اميد تابان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا چهارشنبه مورخ 95/03/19  ده درصد از سهام شرکت  مديريت انرژي اميد تابان هور معادل 230 میلیون سهم با نماد "وهور "در فرابورس برای اولین بار عرضه میگردد. قیمت عرضه اولیه در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1750
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1750
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 0
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1750 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1750 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1750 0
گزینه {{2+1}}: 1450 تا 1600 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1450 تا 1600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1450 تا 1600 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت مديريت انرژي اميد تابان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا چهارشنبه مورخ 95/03/19  ده درصد از سهام شرکت  مديريت انرژي اميد تابان هور معادل 230 میلیون سهم با نماد "وهور "در فرابورس برای اولین بار عرضه میگردد. قیمت عرضه اولیه در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1750
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1750
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1750 0
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1750 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 تا 1750 0
گزینه {{2+1}}: 1450 تا 1600 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1450 تا 1600 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}