{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/18 طراح سوال: مجید دشت بزرگی کد سوال: 9503031
مهلت پاسخ: 1395/3/19 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

چنانچه شرکتی 3460 ریال به ازای هر سهم سود اعلام  کند و مبلغ 830 ریال از این سود حاصل از فروش دارایی های شرکت باشد، با فرض P/E = 4.3 قیمت سهام این شرکت بر اساس شیوه ارزشگذاری به روش P/E کدامیک از گزینه های زیر است؟ (قیمت ها در گزینه ها به ریال است.)‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 11309 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 11309
گزینه {{1+1}}: 14532 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 14532
گزینه {{2+1}}: 12139 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 12139
گزینه {{3+1}}: 13119 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 13119
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چنانچه شرکتی 3460 ریال به ازای هر سهم سود اعلام  کند و مبلغ 830 ریال از این سود حاصل از فروش دارایی های شرکت باشد، با فرض P/E = 4.3 قیمت سهام این شرکت بر اساس شیوه ارزشگذاری به روش P/E کدامیک از گزینه های زیر است؟ (قیمت ها در گزینه ها به ریال است.)‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
12139
پاسخ صحیح:
12139
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 11309 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 14532 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12139 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 13119 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چنانچه شرکتی 3460 ریال به ازای هر سهم سود اعلام  کند و مبلغ 830 ریال از این سود حاصل از فروش دارایی های شرکت باشد، با فرض P/E = 4.3 قیمت سهام این شرکت بر اساس شیوه ارزشگذاری به روش P/E کدامیک از گزینه های زیر است؟ (قیمت ها در گزینه ها به ریال است.)‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
12139
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
12139
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 11309 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 11309 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 11309 0
گزینه {{1+1}}: 14532 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 14532 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 14532 0
گزینه {{2+1}}: 12139 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 12139 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12139 0
گزینه {{3+1}}: 13119 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 13119 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 13119 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چنانچه شرکتی 3460 ریال به ازای هر سهم سود اعلام  کند و مبلغ 830 ریال از این سود حاصل از فروش دارایی های شرکت باشد، با فرض P/E = 4.3 قیمت سهام این شرکت بر اساس شیوه ارزشگذاری به روش P/E کدامیک از گزینه های زیر است؟ (قیمت ها در گزینه ها به ریال است.)‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
12139
پاسخ شما صحیح است
12139
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 11309 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 11309 0
گزینه {{1+1}}: 14532 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 14532 0
گزینه {{2+1}}: 12139 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 12139 0
گزینه {{3+1}}: 13119 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 13119 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}