{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/17 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9503029
مهلت پاسخ: 1395/3/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

کاهش سرمایه شرکت ها
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص کاهش سرمایه شرکت ها صحیح نیست؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در تحقق هدف خود موفق باشد. در این شرایط شرکت با مازاد سرمایه مواجه است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در تحقق هدف خود موفق باشد. در این شرایط شرکت با مازاد سرمایه مواجه است.
گزینه {{1+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت سود دهی به دلیل زیان های وارده، بخشی از سرمایه خود را از دست داده است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت سود دهی به دلیل زیان های وارده، بخشی از سرمایه خود را از دست داده است.
گزینه {{2+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری تنها به صورت کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی است. به این معنا که کاهش سرمایه برای همه سهام شرکت اعمال می شود پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری تنها به صورت کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی است. به این معنا که کاهش سرمایه برای همه سهام شرکت اعمال می شود
گزینه {{3+1}}: تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود.
کاهش سرمایه شرکت ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص کاهش سرمایه شرکت ها صحیح نیست؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود.
پاسخ صحیح:
تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در تحقق هدف خود موفق باشد. در این شرایط شرکت با مازاد سرمایه مواجه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت سود دهی به دلیل زیان های وارده، بخشی از سرمایه خود را از دست داده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری تنها به صورت کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی است. به این معنا که کاهش سرمایه برای همه سهام شرکت اعمال می شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود. 0 پاسخ صحیح
کاهش سرمایه شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص کاهش سرمایه شرکت ها صحیح نیست؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در تحقق هدف خود موفق باشد. در این شرایط شرکت با مازاد سرمایه مواجه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در تحقق هدف خود موفق باشد. در این شرایط شرکت با مازاد سرمایه مواجه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در تحقق هدف خود موفق باشد. در این شرایط شرکت با مازاد سرمایه مواجه است. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت سود دهی به دلیل زیان های وارده، بخشی از سرمایه خود را از دست داده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت سود دهی به دلیل زیان های وارده، بخشی از سرمایه خود را از دست داده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت سود دهی به دلیل زیان های وارده، بخشی از سرمایه خود را از دست داده است. 0
گزینه {{2+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری تنها به صورت کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی است. به این معنا که کاهش سرمایه برای همه سهام شرکت اعمال می شود 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری تنها به صورت کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی است. به این معنا که کاهش سرمایه برای همه سهام شرکت اعمال می شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری تنها به صورت کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی است. به این معنا که کاهش سرمایه برای همه سهام شرکت اعمال می شود 0
گزینه {{3+1}}: تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود. 0
این سوال لغو شده است.

کاهش سرمایه شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص کاهش سرمایه شرکت ها صحیح نیست؟
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود.
پاسخ شما صحیح است
تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در تحقق هدف خود موفق باشد. در این شرایط شرکت با مازاد سرمایه مواجه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در تحقق هدف خود موفق باشد. در این شرایط شرکت با مازاد سرمایه مواجه است. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت سود دهی به دلیل زیان های وارده، بخشی از سرمایه خود را از دست داده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از شرایطی که کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد این است که شرکت سود دهی به دلیل زیان های وارده، بخشی از سرمایه خود را از دست داده است. 0
گزینه {{2+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری تنها به صورت کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی است. به این معنا که کاهش سرمایه برای همه سهام شرکت اعمال می شود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش سرمایه از نوع اختیاری تنها به صورت کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی است. به این معنا که کاهش سرمایه برای همه سهام شرکت اعمال می شود 0
گزینه {{3+1}}: تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تصویب کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به رای گیری سهامداران گذاشته میشود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}