{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/17 طراح سوال: بهنام امیدی، یوسف میررضایی کد سوال: 9503028
مهلت پاسخ: 1395/3/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص مفهوم EPS صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
گزینه {{1+1}}: EPS میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: EPS میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم است.
گزینه {{2+1}}: EPS معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: EPS معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند.
گزینه {{3+1}}: EPS از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: EPS از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید.
EPS
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص مفهوم EPS صحیح است؟

پاسخ صحیح:
EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
پاسخ صحیح:
EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: EPS میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: EPS معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: EPS از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید. 0 پاسخ صحیح
EPS
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص مفهوم EPS صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: EPS میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: EPS میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: EPS میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم است. 0
گزینه {{2+1}}: EPS معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: EPS معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: EPS معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: EPS از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: EPS از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: EPS از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید. 0
EPS
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر در خصوص مفهوم EPS صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
پاسخ شما صحیح است
EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: EPS درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: EPS میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: EPS میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم است. 0
گزینه {{2+1}}: EPS معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: EPS معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می‌کند. 0
گزینه {{3+1}}: EPS از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: EPS از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می‌آید. 0
EPS
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}