{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/12 طراح سوال: لیلا جعفری کد سوال: 9503024
مهلت پاسخ: 1395/3/13 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار آتی سکه چه میزان است؟‌

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد.
گزینه {{1+1}}: به میزان حداقل وجه تضمین که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به میزان حداقل وجه تضمین که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد.
گزینه {{2+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا 10 درصد قیمت سکه نقدی می باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا 10 درصد قیمت سکه نقدی می باشد.
گزینه {{3+1}}: با هر میزان پولی می توان وارد بازار آتی سکه شد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: با هر میزان پولی می توان وارد بازار آتی سکه شد.
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار آتی سکه چه میزان است؟‌

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد.
پاسخ صحیح:
به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به میزان حداقل وجه تضمین که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا 10 درصد قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با هر میزان پولی می توان وارد بازار آتی سکه شد. 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار آتی سکه چه میزان است؟‌

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0
گزینه {{1+1}}: به میزان حداقل وجه تضمین که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به میزان حداقل وجه تضمین که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به میزان حداقل وجه تضمین که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0
گزینه {{2+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا 10 درصد قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا 10 درصد قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا 10 درصد قیمت سکه نقدی می باشد. 0
گزینه {{3+1}}: با هر میزان پولی می توان وارد بازار آتی سکه شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: با هر میزان پولی می توان وارد بازار آتی سکه شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با هر میزان پولی می توان وارد بازار آتی سکه شد. 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار آتی سکه چه میزان است؟‌

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد.
پاسخ شما صحیح است
به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0
گزینه {{1+1}}: به میزان حداقل وجه تضمین که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به میزان حداقل وجه تضمین که حدودا برابر قیمت سکه نقدی می باشد. 0
گزینه {{2+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا 10 درصد قیمت سکه نقدی می باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به میزان وجه تضمین اولیه که حدودا 10 درصد قیمت سکه نقدی می باشد. 0
گزینه {{3+1}}: با هر میزان پولی می توان وارد بازار آتی سکه شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: با هر میزان پولی می توان وارد بازار آتی سکه شد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}