{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/12 طراح سوال: مجید فلک دین کد سوال: 9503023
مهلت پاسخ: 1395/3/13 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش اسمی سهام
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش اسمی سهام صحیح است ؟‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام عادی یکسان است . پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام عادی یکسان است .
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود.
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار آن یکی است وبا هم مرتبط هستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار آن یکی است وبا هم مرتبط هستند.
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است.
ارزش اسمی سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش اسمی سهام صحیح است ؟‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود.
پاسخ صحیح:
ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام عادی یکسان است . 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار آن یکی است وبا هم مرتبط هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0 پاسخ صحیح
ارزش اسمی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش اسمی سهام صحیح است ؟‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام عادی یکسان است . 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام عادی یکسان است . 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام عادی یکسان است . 0
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار آن یکی است وبا هم مرتبط هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار آن یکی است وبا هم مرتبط هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار آن یکی است وبا هم مرتبط هستند. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0
این سوال لغو شده است.

ارزش اسمی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ارزش اسمی سهام صحیح است ؟‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود.
پاسخ شما صحیح است
ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام عادی یکسان است . 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام عادی یکسان است . 0
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی سهام متفاوت با ارزش بازار آن است و ارتباطی به‌هم ندارد. ممکن است سهام یک شرکت چندین برابر ارزش اسمی خود (بالاتر یا پایینتر) در بازار بورس یا فرابورس معامله شود. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار آن یکی است وبا هم مرتبط هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار آن یکی است وبا هم مرتبط هستند. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش اسمی سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}