{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/9 طراح سوال: حبیب رضایی کد سوال: 9503016
مهلت پاسخ: 1395/3/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در خصوص سود عملیاتی صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سود عملیاتی ناشی از فروش املاک ودارایی های شرکت است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود عملیاتی ناشی از فروش املاک ودارایی های شرکت است.
گزینه {{1+1}}: سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های غیر از حوزه فعالیت خودش است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های غیر از حوزه فعالیت خودش است.
گزینه {{2+1}}: سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است.
گزینه {{3+1}}: سود عملیاتی، حاصل از سود سپرده گذاری شرکت در بانکها است . پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود عملیاتی، حاصل از سود سپرده گذاری شرکت در بانکها است .
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در خصوص سود عملیاتی صحیح است؟

پاسخ صحیح:
سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است.
پاسخ صحیح:
سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود عملیاتی ناشی از فروش املاک ودارایی های شرکت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های غیر از حوزه فعالیت خودش است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود عملیاتی، حاصل از سود سپرده گذاری شرکت در بانکها است . 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در خصوص سود عملیاتی صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود عملیاتی ناشی از فروش املاک ودارایی های شرکت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود عملیاتی ناشی از فروش املاک ودارایی های شرکت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود عملیاتی ناشی از فروش املاک ودارایی های شرکت است. 0
گزینه {{1+1}}: سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های غیر از حوزه فعالیت خودش است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های غیر از حوزه فعالیت خودش است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های غیر از حوزه فعالیت خودش است. 0
گزینه {{2+1}}: سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است. 0
گزینه {{3+1}}: سود عملیاتی، حاصل از سود سپرده گذاری شرکت در بانکها است . 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود عملیاتی، حاصل از سود سپرده گذاری شرکت در بانکها است . 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود عملیاتی، حاصل از سود سپرده گذاری شرکت در بانکها است . 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در خصوص سود عملیاتی صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است.
پاسخ شما صحیح است
سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود عملیاتی ناشی از فروش املاک ودارایی های شرکت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود عملیاتی ناشی از فروش املاک ودارایی های شرکت است. 0
گزینه {{1+1}}: سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های غیر از حوزه فعالیت خودش است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های غیر از حوزه فعالیت خودش است. 0
گزینه {{2+1}}: سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سودعملیاتی، حاصل از درآمد شرکت در حوزه کاری و فعالیت اصلی خودش است. 0
گزینه {{3+1}}: سود عملیاتی، حاصل از سود سپرده گذاری شرکت در بانکها است . 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود عملیاتی، حاصل از سود سپرده گذاری شرکت در بانکها است . 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}