{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/8 طراح سوال: محمد رستمی کد سوال: 9503013
مهلت پاسخ: 1395/3/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تعریف بازار گردانی
سوال :

تعریف بازار گردانی در کدام یک از گزینه های زیر صحیح بیان شده است؟‌

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات در نماد یا نمادهای خاصی را دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات در نماد یا نمادهای خاصی را دارد.
گزینه {{1+1}}: کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان اوراق بهادار معینی داد و ستد می‌نماید. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان اوراق بهادار معینی داد و ستد می‌نماید.
گزینه {{2+1}}: کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار معینی را دارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار معینی را دارد.
گزینه {{3+1}}: همه موارد ذکر شده پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد ذکر شده
تعریف بازار گردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف بازار گردانی در کدام یک از گزینه های زیر صحیح بیان شده است؟‌

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
همه موارد ذکر شده
پاسخ صحیح:
همه موارد ذکر شده
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات در نماد یا نمادهای خاصی را دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان اوراق بهادار معینی داد و ستد می‌نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار معینی را دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد ذکر شده 0 پاسخ صحیح
تعریف بازار گردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف بازار گردانی در کدام یک از گزینه های زیر صحیح بیان شده است؟‌

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد ذکر شده
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد ذکر شده
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات در نماد یا نمادهای خاصی را دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات در نماد یا نمادهای خاصی را دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات در نماد یا نمادهای خاصی را دارد. 0
گزینه {{1+1}}: کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان اوراق بهادار معینی داد و ستد می‌نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان اوراق بهادار معینی داد و ستد می‌نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان اوراق بهادار معینی داد و ستد می‌نماید. 0
گزینه {{2+1}}: کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار معینی را دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار معینی را دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار معینی را دارد. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد ذکر شده 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد ذکر شده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد ذکر شده 0
این سوال لغو شده است.

تعریف بازار گردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف بازار گردانی در کدام یک از گزینه های زیر صحیح بیان شده است؟‌

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
همه موارد ذکر شده
پاسخ شما صحیح است
همه موارد ذکر شده
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات در نماد یا نمادهای خاصی را دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کارگزار/معامله‌گری است با مجوز لازم وظیفه معاملات در نماد یا نمادهای خاصی را دارد. 0
گزینه {{1+1}}: کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان اوراق بهادار معینی داد و ستد می‌نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کارگزار/معامله‌گری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان اوراق بهادار معینی داد و ستد می‌نماید. 0
گزینه {{2+1}}: کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار معینی را دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزار/معامله‌گری است که تعهد به افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار معینی را دارد. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد ذکر شده 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد ذکر شده 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}