{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/5 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9503010
مهلت پاسخ: 1395/3/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

اختیار معامله
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیح اختیار معامله است؟‌

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: توافقنامه ای که در آن خریدار و فروشنده تعهد میکند که دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده با قیمت مشخص حال، بخرد یا بفروشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: توافقنامه ای که در آن خریدار و فروشنده تعهد میکند که دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده با قیمت مشخص حال، بخرد یا بفروشد.
گزینه {{1+1}}: قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد.
گزینه {{2+1}}: قرادادی که به موجب آن فروشنده قراداد تعهد میکند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین به خریدار تحویل بدهد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قرادادی که به موجب آن فروشنده قراداد تعهد میکند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین به خریدار تحویل بدهد.
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام
اختیار معامله
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیح اختیار معامله است؟‌

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ صحیح:
قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد.
پاسخ صحیح:
قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: توافقنامه ای که در آن خریدار و فروشنده تعهد میکند که دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده با قیمت مشخص حال، بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرادادی که به موجب آن فروشنده قراداد تعهد میکند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین به خریدار تحویل بدهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
اختیار معامله
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیح اختیار معامله است؟‌

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: توافقنامه ای که در آن خریدار و فروشنده تعهد میکند که دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده با قیمت مشخص حال، بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: توافقنامه ای که در آن خریدار و فروشنده تعهد میکند که دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده با قیمت مشخص حال، بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: توافقنامه ای که در آن خریدار و فروشنده تعهد میکند که دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده با قیمت مشخص حال، بخرد یا بفروشد. 0
گزینه {{1+1}}: قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0
گزینه {{2+1}}: قرادادی که به موجب آن فروشنده قراداد تعهد میکند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین به خریدار تحویل بدهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قرادادی که به موجب آن فروشنده قراداد تعهد میکند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین به خریدار تحویل بدهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرادادی که به موجب آن فروشنده قراداد تعهد میکند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین به خریدار تحویل بدهد. 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
این سوال لغو شده است.

اختیار معامله
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیح اختیار معامله است؟‌

انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه

پاسخ شما صحیح است
قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد.
پاسخ شما صحیح است
قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: توافقنامه ای که در آن خریدار و فروشنده تعهد میکند که دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده با قیمت مشخص حال، بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: توافقنامه ای که در آن خریدار و فروشنده تعهد میکند که دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده با قیمت مشخص حال، بخرد یا بفروشد. 0
گزینه {{1+1}}: قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قراردادی است دو طرفه که بین خریدار و فروشنده منعقد میشود و بر اساس آن خریدار حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مورد قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0
گزینه {{2+1}}: قرادادی که به موجب آن فروشنده قراداد تعهد میکند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین به خریدار تحویل بدهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قرادادی که به موجب آن فروشنده قراداد تعهد میکند تعداد معینی از یک سهام پایه را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمت معین به خریدار تحویل بدهد. 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}