{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/5 طراح سوال: امیر حسین ذکریایی انارکی کد سوال: 9503009
مهلت پاسخ: 1395/3/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام گزینه در رابطه با شاخص بورس صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شاخص‌ بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، استفاده می شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شاخص‌ بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، استفاده می شود.
گزینه {{1+1}}: تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود.
گزینه {{2+1}}: شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند.
گزینه {{3+1}}: افزایش یا کاهش شاخص کل لزوما به معنی سودآور یا زیان ده بودن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش یا کاهش شاخص کل لزوما به معنی سودآور یا زیان ده بودن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در رابطه با شاخص بورس صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود.
پاسخ صحیح:
تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شاخص‌ بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، استفاده می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش یا کاهش شاخص کل لزوما به معنی سودآور یا زیان ده بودن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در رابطه با شاخص بورس صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شاخص‌ بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، استفاده می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شاخص‌ بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، استفاده می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شاخص‌ بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، استفاده می شود. 0
گزینه {{1+1}}: تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود. 0
گزینه {{2+1}}: شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند. 0
گزینه {{3+1}}: افزایش یا کاهش شاخص کل لزوما به معنی سودآور یا زیان ده بودن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش یا کاهش شاخص کل لزوما به معنی سودآور یا زیان ده بودن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش یا کاهش شاخص کل لزوما به معنی سودآور یا زیان ده بودن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در رابطه با شاخص بورس صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود.
پاسخ شما صحیح است
تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شاخص‌ بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، استفاده می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شاخص‌ بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، استفاده می شود. 0
گزینه {{1+1}}: تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تغییرات شاخص کل نمی تواند برای ارزیابی میانگین بازدهی سرمایه گذاران دربازار بورس استفاده شود. 0
گزینه {{2+1}}: شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند. 0
گزینه {{3+1}}: افزایش یا کاهش شاخص کل لزوما به معنی سودآور یا زیان ده بودن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش یا کاهش شاخص کل لزوما به معنی سودآور یا زیان ده بودن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}