{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/3 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9503004
مهلت پاسخ: 1395/3/4 - تا ساعت 10:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
سوال :

در روز سه شنبه مورخ 95/03/04  ده درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در فرابورس برای اولین بار عرضه میشود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3000 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3000
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2600 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2600
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در روز سه شنبه مورخ 95/03/04  ده درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در فرابورس برای اولین بار عرضه میشود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
پائین تر از 2600
پاسخ صحیح:
پائین تر از 2600
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2600 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در روز سه شنبه مورخ 95/03/04  ده درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در فرابورس برای اولین بار عرضه میشود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 2600
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 2600
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3000 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3000 0
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2600 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2600 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در روز سه شنبه مورخ 95/03/04  ده درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در فرابورس برای اولین بار عرضه میشود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار می گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 2600
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 2600
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3000 0
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2801 تا 3000 0
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2600 تا 2800 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2600 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2600 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}