{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/3/1 طراح سوال: حمید باویه طعیمی کد سوال: 9503003
مهلت پاسخ: 1395/3/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش‌گذاری سهام
سوال :

کدامیک از گزینه های زیردر خصوص ارزش‌گذاری سهام صحیح نیست؟‌‌
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمتی که از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود را ارزش بازار سهام گویند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمتی که از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود را ارزش بازار سهام گویند.
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است.
گزینه {{2+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است.
گزینه {{3+1}}: نسبت P/E بیان کننده نسبت قیمت یک سهم به پیش بینی سود آن سهم است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: نسبت P/E بیان کننده نسبت قیمت یک سهم به پیش بینی سود آن سهم است.
ارزش‌گذاری سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیردر خصوص ارزش‌گذاری سهام صحیح نیست؟‌‌
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است.
پاسخ صحیح:
ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمتی که از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود را ارزش بازار سهام گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نسبت P/E بیان کننده نسبت قیمت یک سهم به پیش بینی سود آن سهم است. 0 پاسخ صحیح
ارزش‌گذاری سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیردر خصوص ارزش‌گذاری سهام صحیح نیست؟‌‌
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمتی که از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود را ارزش بازار سهام گویند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمتی که از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود را ارزش بازار سهام گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمتی که از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود را ارزش بازار سهام گویند. 0
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0
گزینه {{3+1}}: نسبت P/E بیان کننده نسبت قیمت یک سهم به پیش بینی سود آن سهم است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: نسبت P/E بیان کننده نسبت قیمت یک سهم به پیش بینی سود آن سهم است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نسبت P/E بیان کننده نسبت قیمت یک سهم به پیش بینی سود آن سهم است. 0
این سوال لغو شده است.

ارزش‌گذاری سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیردر خصوص ارزش‌گذاری سهام صحیح نیست؟‌‌
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است.
پاسخ شما صحیح است
ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمتی که از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود را ارزش بازار سهام گویند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمتی که از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود را ارزش بازار سهام گویند. 0
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین ارزش دفتری سهام یک شرکت، ارزش بازار دارایی‌های شرکت پیش از کسر بدهی‌ها است. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0
گزینه {{3+1}}: نسبت P/E بیان کننده نسبت قیمت یک سهم به پیش بینی سود آن سهم است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نسبت P/E بیان کننده نسبت قیمت یک سهم به پیش بینی سود آن سهم است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}