{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/29 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9502050
مهلت پاسخ: 1395/2/30 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه
سوال :

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه، با چه شرطی و پس از گذشت چند روز کاری مشخص می گردد؟‌

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: پس از کشف قیمت آخرین معامله و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پس از کشف قیمت آخرین معامله و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
گزینه {{1+1}}: پس از کشف قیمت پایانی و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پس از کشف قیمت پایانی و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
گزینه {{2+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
گزینه {{3+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه، با چه شرطی و پس از گذشت چند روز کاری مشخص می گردد؟‌

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ صحیح:
پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
پاسخ صحیح:
پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پس از کشف قیمت آخرین معامله و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پس از کشف قیمت پایانی و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ صحیح
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه، با چه شرطی و پس از گذشت چند روز کاری مشخص می گردد؟‌

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پس از کشف قیمت آخرین معامله و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پس از کشف قیمت آخرین معامله و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پس از کشف قیمت آخرین معامله و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0
گزینه {{1+1}}: پس از کشف قیمت پایانی و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پس از کشف قیمت پایانی و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پس از کشف قیمت پایانی و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0
گزینه {{2+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0
گزینه {{3+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0
این سوال لغو شده است.

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه، با چه شرطی و پس از گذشت چند روز کاری مشخص می گردد؟‌

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما صحیح است
پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
پاسخ شما صحیح است
پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پس از کشف قیمت آخرین معامله و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پس از کشف قیمت آخرین معامله و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0
گزینه {{1+1}}: پس از کشف قیمت پایانی و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پس از کشف قیمت پایانی و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0
گزینه {{2+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت یک روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0
گزینه {{3+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پس از کشف NAV صدور هر واحد و گذشت 2 روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}