{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/27 طراح سوال: علی بسطامی کد سوال: 9502044
مهلت پاسخ: 1395/2/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام مورد در خصوص روش ارزیابی سهام  بر اساس ارزش تصفیه ای، صحیح است؟‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: الف-تا حدی شبیه به روش ارزیابی بر اساس ارزش خالص دارایی ها است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: الف-تا حدی شبیه به روش ارزیابی بر اساس ارزش خالص دارایی ها است.
گزینه {{1+1}}: ب-با فرض فروش دارایی ها در تاریخ محاسبه، آنچه پس از کسر همه بدهی ها و تعهدات شرکت باقی می ماند و قابل پرداخت بین سهامداران عادی است، ارزش تصفیه ای می باشد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ب-با فرض فروش دارایی ها در تاریخ محاسبه، آنچه پس از کسر همه بدهی ها و تعهدات شرکت باقی می ماند و قابل پرداخت بین سهامداران عادی است، ارزش تصفیه ای می باشد
گزینه {{2+1}}: ج-با توجه به استهلاک سالانه دارایی ها، ارزش تصفیه ای نیز هر سال کاهش می یابد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ج-با توجه به استهلاک سالانه دارایی ها، ارزش تصفیه ای نیز هر سال کاهش می یابد.
گزینه {{3+1}}: د-گزینه الف و ب پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: د-گزینه الف و ب
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در خصوص روش ارزیابی سهام  بر اساس ارزش تصفیه ای، صحیح است؟‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
د-گزینه الف و ب
پاسخ صحیح:
د-گزینه الف و ب
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الف-تا حدی شبیه به روش ارزیابی بر اساس ارزش خالص دارایی ها است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ب-با فرض فروش دارایی ها در تاریخ محاسبه، آنچه پس از کسر همه بدهی ها و تعهدات شرکت باقی می ماند و قابل پرداخت بین سهامداران عادی است، ارزش تصفیه ای می باشد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج-با توجه به استهلاک سالانه دارایی ها، ارزش تصفیه ای نیز هر سال کاهش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: د-گزینه الف و ب 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در خصوص روش ارزیابی سهام  بر اساس ارزش تصفیه ای، صحیح است؟‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
د-گزینه الف و ب
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
د-گزینه الف و ب
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الف-تا حدی شبیه به روش ارزیابی بر اساس ارزش خالص دارایی ها است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: الف-تا حدی شبیه به روش ارزیابی بر اساس ارزش خالص دارایی ها است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: الف-تا حدی شبیه به روش ارزیابی بر اساس ارزش خالص دارایی ها است. 0
گزینه {{1+1}}: ب-با فرض فروش دارایی ها در تاریخ محاسبه، آنچه پس از کسر همه بدهی ها و تعهدات شرکت باقی می ماند و قابل پرداخت بین سهامداران عادی است، ارزش تصفیه ای می باشد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ب-با فرض فروش دارایی ها در تاریخ محاسبه، آنچه پس از کسر همه بدهی ها و تعهدات شرکت باقی می ماند و قابل پرداخت بین سهامداران عادی است، ارزش تصفیه ای می باشد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ب-با فرض فروش دارایی ها در تاریخ محاسبه، آنچه پس از کسر همه بدهی ها و تعهدات شرکت باقی می ماند و قابل پرداخت بین سهامداران عادی است، ارزش تصفیه ای می باشد 0
گزینه {{2+1}}: ج-با توجه به استهلاک سالانه دارایی ها، ارزش تصفیه ای نیز هر سال کاهش می یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ج-با توجه به استهلاک سالانه دارایی ها، ارزش تصفیه ای نیز هر سال کاهش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج-با توجه به استهلاک سالانه دارایی ها، ارزش تصفیه ای نیز هر سال کاهش می یابد. 0
گزینه {{3+1}}: د-گزینه الف و ب 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: د-گزینه الف و ب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: د-گزینه الف و ب 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد در خصوص روش ارزیابی سهام  بر اساس ارزش تصفیه ای، صحیح است؟‌

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
د-گزینه الف و ب
پاسخ شما صحیح است
د-گزینه الف و ب
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: الف-تا حدی شبیه به روش ارزیابی بر اساس ارزش خالص دارایی ها است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: الف-تا حدی شبیه به روش ارزیابی بر اساس ارزش خالص دارایی ها است. 0
گزینه {{1+1}}: ب-با فرض فروش دارایی ها در تاریخ محاسبه، آنچه پس از کسر همه بدهی ها و تعهدات شرکت باقی می ماند و قابل پرداخت بین سهامداران عادی است، ارزش تصفیه ای می باشد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ب-با فرض فروش دارایی ها در تاریخ محاسبه، آنچه پس از کسر همه بدهی ها و تعهدات شرکت باقی می ماند و قابل پرداخت بین سهامداران عادی است، ارزش تصفیه ای می باشد 0
گزینه {{2+1}}: ج-با توجه به استهلاک سالانه دارایی ها، ارزش تصفیه ای نیز هر سال کاهش می یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ج-با توجه به استهلاک سالانه دارایی ها، ارزش تصفیه ای نیز هر سال کاهش می یابد. 0
گزینه {{3+1}}: د-گزینه الف و ب 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: د-گزینه الف و ب 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}