{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/25 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9502040
مهلت پاسخ: 1395/2/27 - تا ساعت 10:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مارگارين‌
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت مارگارين‌ با نماد "غمارگ" در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 اردیبهشت در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 4900 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 4900
گزینه {{1+1}}: 4551 تا 4900 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4551 تا 4900
گزینه {{2+1}}: 4200 تا 4550 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4200 تا 4550
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4200 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4200
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مارگارين‌
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت مارگارين‌ با نماد "غمارگ" در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 اردیبهشت در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
4200 تا 4550
پاسخ صحیح:
4200 تا 4550
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 4900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4551 تا 4900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4200 تا 4550 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4200 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مارگارين‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت مارگارين‌ با نماد "غمارگ" در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 اردیبهشت در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4200 تا 4550
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4200 تا 4550
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 4900 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 4900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 4900 0
گزینه {{1+1}}: 4551 تا 4900 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4551 تا 4900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4551 تا 4900 0
گزینه {{2+1}}: 4200 تا 4550 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4200 تا 4550 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4200 تا 4550 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4200 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4200 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت مارگارين‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت مارگارين‌ با نماد "غمارگ" در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 اردیبهشت در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
4200 تا 4550
پاسخ شما صحیح است
4200 تا 4550
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 4900 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 4900 0
گزینه {{1+1}}: 4551 تا 4900 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4551 تا 4900 0
گزینه {{2+1}}: 4200 تا 4550 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4200 تا 4550 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4200 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4200 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}