{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/22 طراح سوال: لیلا جعفری کد سوال: 9502037
مهلت پاسخ: 1395/2/23 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد تخفیف بین سررسید صحیح است؟ ‌

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم.
گزینه {{1+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان با وجه تضمینی کمتر از وجه تضمین اولیه در سررسید های دیگر موقعیت اخذ نماییم. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان با وجه تضمینی کمتر از وجه تضمین اولیه در سررسید های دیگر موقعیت اخذ نماییم.
گزینه {{2+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در همان سررسید به تعداد موقعیت بازی که داریم موقعیت معکوس اخذ نماییم. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در همان سررسید به تعداد موقعیت بازی که داریم موقعیت معکوس اخذ نماییم.
گزینه {{3+1}}: هنگامی که در چند سررسید موقعیت باز داشته باشیم می توانیم وجه تضمین کمتری بپردازیم. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هنگامی که در چند سررسید موقعیت باز داشته باشیم می توانیم وجه تضمین کمتری بپردازیم.
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد تخفیف بین سررسید صحیح است؟ ‌

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم.
پاسخ صحیح:
با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان با وجه تضمینی کمتر از وجه تضمین اولیه در سررسید های دیگر موقعیت اخذ نماییم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در همان سررسید به تعداد موقعیت بازی که داریم موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هنگامی که در چند سررسید موقعیت باز داشته باشیم می توانیم وجه تضمین کمتری بپردازیم. 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد تخفیف بین سررسید صحیح است؟ ‌

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0
گزینه {{1+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان با وجه تضمینی کمتر از وجه تضمین اولیه در سررسید های دیگر موقعیت اخذ نماییم. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان با وجه تضمینی کمتر از وجه تضمین اولیه در سررسید های دیگر موقعیت اخذ نماییم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان با وجه تضمینی کمتر از وجه تضمین اولیه در سررسید های دیگر موقعیت اخذ نماییم. 0
گزینه {{2+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در همان سررسید به تعداد موقعیت بازی که داریم موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در همان سررسید به تعداد موقعیت بازی که داریم موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در همان سررسید به تعداد موقعیت بازی که داریم موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0
گزینه {{3+1}}: هنگامی که در چند سررسید موقعیت باز داشته باشیم می توانیم وجه تضمین کمتری بپردازیم. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هنگامی که در چند سررسید موقعیت باز داشته باشیم می توانیم وجه تضمین کمتری بپردازیم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هنگامی که در چند سررسید موقعیت باز داشته باشیم می توانیم وجه تضمین کمتری بپردازیم. 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد تخفیف بین سررسید صحیح است؟ ‌

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم.
پاسخ شما صحیح است
با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید، می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در سررسیدهای دیگر به تعداد موقعیت بازی که داریم و یا کمتر، موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0
گزینه {{1+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان با وجه تضمینی کمتر از وجه تضمین اولیه در سررسید های دیگر موقعیت اخذ نماییم. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان با وجه تضمینی کمتر از وجه تضمین اولیه در سررسید های دیگر موقعیت اخذ نماییم. 0
گزینه {{2+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در همان سررسید به تعداد موقعیت بازی که داریم موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با داشتن موقعیت باز در یک سررسید می توان بدون نیاز به وجه تضمین بیشتر در همان سررسید به تعداد موقعیت بازی که داریم موقعیت معکوس اخذ نماییم. 0
گزینه {{3+1}}: هنگامی که در چند سررسید موقعیت باز داشته باشیم می توانیم وجه تضمین کمتری بپردازیم. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هنگامی که در چند سررسید موقعیت باز داشته باشیم می توانیم وجه تضمین کمتری بپردازیم. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}