{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/21 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9502036
مهلت پاسخ: 1395/2/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو روشهای تسویه در بازار قراردادهای آتی محسوب نمی شود؟‌
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: تسویه فیزیکی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تسویه فیزیکی
گزینه {{1+1}}: تسویه نقدی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تسویه نقدی
گزینه {{2+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در همان سر رسید پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در همان سر رسید
گزینه {{3+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو روشهای تسویه در بازار قراردادهای آتی محسوب نمی شود؟‌
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر
پاسخ صحیح:
اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تسویه فیزیکی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تسویه نقدی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در همان سر رسید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو روشهای تسویه در بازار قراردادهای آتی محسوب نمی شود؟‌
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تسویه فیزیکی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تسویه فیزیکی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تسویه فیزیکی 0
گزینه {{1+1}}: تسویه نقدی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تسویه نقدی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تسویه نقدی 0
گزینه {{2+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در همان سر رسید 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در همان سر رسید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در همان سر رسید 0
گزینه {{3+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو روشهای تسویه در بازار قراردادهای آتی محسوب نمی شود؟‌
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر
پاسخ شما صحیح است
اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تسویه فیزیکی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تسویه فیزیکی 0
گزینه {{1+1}}: تسویه نقدی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تسویه نقدی 0
گزینه {{2+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در همان سر رسید 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در همان سر رسید 0
گزینه {{3+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اخذ موقعیت معاملاتی معکوس در سر رسید دیگر 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}