{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/19 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9502032
مهلت پاسخ: 1395/2/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به آخرین صورت وضعیت یک ماهه منتهی به 1395/01/31 پورتوفی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد " وخارزم" کدامیک از نمادهای زیر بیشترین وزن را در ترکیب دارایی های بورسی وخارزم دارد؟
‎ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سیمان خزر پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سیمان خزر
گزینه {{1+1}}: پتروشیمی خارک پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پتروشیمی خارک
گزینه {{2+1}}: سینادارو پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سینادارو
گزینه {{3+1}}: بانک صادرات ایران پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بانک صادرات ایران
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به آخرین صورت وضعیت یک ماهه منتهی به 1395/01/31 پورتوفی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد " وخارزم" کدامیک از نمادهای زیر بیشترین وزن را در ترکیب دارایی های بورسی وخارزم دارد؟
‎ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ صحیح:
سینادارو
پاسخ صحیح:
سینادارو
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سیمان خزر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پتروشیمی خارک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سینادارو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک صادرات ایران 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به آخرین صورت وضعیت یک ماهه منتهی به 1395/01/31 پورتوفی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد " وخارزم" کدامیک از نمادهای زیر بیشترین وزن را در ترکیب دارایی های بورسی وخارزم دارد؟
‎ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سینادارو
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سینادارو
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سیمان خزر 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سیمان خزر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سیمان خزر 0
گزینه {{1+1}}: پتروشیمی خارک 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پتروشیمی خارک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پتروشیمی خارک 0
گزینه {{2+1}}: سینادارو 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سینادارو 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سینادارو 0
گزینه {{3+1}}: بانک صادرات ایران 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بانک صادرات ایران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک صادرات ایران 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به آخرین صورت وضعیت یک ماهه منتهی به 1395/01/31 پورتوفی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد " وخارزم" کدامیک از نمادهای زیر بیشترین وزن را در ترکیب دارایی های بورسی وخارزم دارد؟
‎ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما صحیح است
سینادارو
پاسخ شما صحیح است
سینادارو
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سیمان خزر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سیمان خزر 0
گزینه {{1+1}}: پتروشیمی خارک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پتروشیمی خارک 0
گزینه {{2+1}}: سینادارو 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سینادارو 0
گزینه {{3+1}}: بانک صادرات ایران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک صادرات ایران 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}