{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/19 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9502031
مهلت پاسخ: 1395/2/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صندوق های سرمایه گذاری
سوال :

کدام گزینه در مورد صندوق سرمایه گذاری ایران زمین صحیح نیست؟
‌صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ۲۰درصد و دوره های تقسیم سود آن یک ‌ماهه است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ۲۰درصد و دوره های تقسیم سود آن یک ‌ماهه است.
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ٧٠% از کل دارائی‌های صندوق از الزامات سرمایه گذاری این صندوق است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ٧٠% از کل دارائی‌های صندوق از الزامات سرمایه گذاری این صندوق است.
گزینه {{2+1}}: امکان وثیقه گذاری اوراق این صندوق در بانک و اخذ تسهیلات وجود دارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: امکان وثیقه گذاری اوراق این صندوق در بانک و اخذ تسهیلات وجود دارد.
گزینه {{3+1}}: درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است.
صندوق های سرمایه گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد صندوق سرمایه گذاری ایران زمین صحیح نیست؟
‌صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ صحیح:
درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است.
پاسخ صحیح:
درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ۲۰درصد و دوره های تقسیم سود آن یک ‌ماهه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ٧٠% از کل دارائی‌های صندوق از الزامات سرمایه گذاری این صندوق است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان وثیقه گذاری اوراق این صندوق در بانک و اخذ تسهیلات وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است. 0 پاسخ صحیح
صندوق های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد صندوق سرمایه گذاری ایران زمین صحیح نیست؟
‌صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ۲۰درصد و دوره های تقسیم سود آن یک ‌ماهه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ۲۰درصد و دوره های تقسیم سود آن یک ‌ماهه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ۲۰درصد و دوره های تقسیم سود آن یک ‌ماهه است. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ٧٠% از کل دارائی‌های صندوق از الزامات سرمایه گذاری این صندوق است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ٧٠% از کل دارائی‌های صندوق از الزامات سرمایه گذاری این صندوق است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ٧٠% از کل دارائی‌های صندوق از الزامات سرمایه گذاری این صندوق است. 0
گزینه {{2+1}}: امکان وثیقه گذاری اوراق این صندوق در بانک و اخذ تسهیلات وجود دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: امکان وثیقه گذاری اوراق این صندوق در بانک و اخذ تسهیلات وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان وثیقه گذاری اوراق این صندوق در بانک و اخذ تسهیلات وجود دارد. 0
گزینه {{3+1}}: درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است. 0
این سوال لغو شده است.

صندوق های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد صندوق سرمایه گذاری ایران زمین صحیح نیست؟
‌صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما صحیح است
درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است.
پاسخ شما صحیح است
درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ۲۰درصد و دوره های تقسیم سود آن یک ‌ماهه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نرخ سود پیش بینی شده این صندوق ۲۰درصد و دوره های تقسیم سود آن یک ‌ماهه است. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ٧٠% از کل دارائی‌های صندوق از الزامات سرمایه گذاری این صندوق است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ٧٠% از کل دارائی‌های صندوق از الزامات سرمایه گذاری این صندوق است. 0
گزینه {{2+1}}: امکان وثیقه گذاری اوراق این صندوق در بانک و اخذ تسهیلات وجود دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: امکان وثیقه گذاری اوراق این صندوق در بانک و اخذ تسهیلات وجود دارد. 0
گزینه {{3+1}}: درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درصد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران، برای این صندوق حداکثر 15% است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}