{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/18 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9502029
مهلت پاسخ: 1395/2/19 - تا ساعت 10:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت کاغذ پارس
سوال :

فردا یکشنبه مورخ 95/02/19  ده درصد از سهام شرکت کاغذ پارس با نماد "چکاپا" در فرابورس عرضه میشود. قیمت عرضه در کدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1950 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1950
گزینه {{1+1}}: 1950 تا 1701 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1950 تا 1701
گزینه {{2+1}}: 1700 تا 1450 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1700 تا 1450
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت کاغذ پارس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا یکشنبه مورخ 95/02/19  ده درصد از سهام شرکت کاغذ پارس با نماد "چکاپا" در فرابورس عرضه میشود. قیمت عرضه در کدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ صحیح:
1700 تا 1450
پاسخ صحیح:
1700 تا 1450
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1950 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1950 تا 1701 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1700 تا 1450 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت کاغذ پارس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا یکشنبه مورخ 95/02/19  ده درصد از سهام شرکت کاغذ پارس با نماد "چکاپا" در فرابورس عرضه میشود. قیمت عرضه در کدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1700 تا 1450
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1700 تا 1450
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1950 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1950 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1950 0
گزینه {{1+1}}: 1950 تا 1701 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1950 تا 1701 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1950 تا 1701 0
گزینه {{2+1}}: 1700 تا 1450 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1700 تا 1450 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1700 تا 1450 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت کاغذ پارس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا یکشنبه مورخ 95/02/19  ده درصد از سهام شرکت کاغذ پارس با نماد "چکاپا" در فرابورس عرضه میشود. قیمت عرضه در کدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
1700 تا 1450
پاسخ شما صحیح است
1700 تا 1450
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1950 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1950 0
گزینه {{1+1}}: 1950 تا 1701 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1950 تا 1701 0
گزینه {{2+1}}: 1700 تا 1450 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1700 تا 1450 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1450 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}