{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/18 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9502027
مهلت پاسخ: 1395/2/19 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شرکت کنتور سازی ایران
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت کنتور سازی ایران با نماد "آکنتور" در پایان معاملات روز چهارشنبه  مورخ 95/02/22 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 67000 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 67000
گزینه {{1+1}}: 63501 تا 67000 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 63501 تا 67000
گزینه {{2+1}}: 60000 تا 63500 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 60000 تا 63500
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 60000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 60000
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شرکت کنتور سازی ایران
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت کنتور سازی ایران با نماد "آکنتور" در پایان معاملات روز چهارشنبه  مورخ 95/02/22 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
پائین تر از 60000
پاسخ صحیح:
پائین تر از 60000
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 67000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 63501 تا 67000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 60000 تا 63500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 60000 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شرکت کنتور سازی ایران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت کنتور سازی ایران با نماد "آکنتور" در پایان معاملات روز چهارشنبه  مورخ 95/02/22 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 60000
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 60000
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 67000 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 67000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 67000 0
گزینه {{1+1}}: 63501 تا 67000 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 63501 تا 67000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 63501 تا 67000 0
گزینه {{2+1}}: 60000 تا 63500 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 60000 تا 63500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 60000 تا 63500 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 60000 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 60000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 60000 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت شرکت کنتور سازی ایران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت کنتور سازی ایران با نماد "آکنتور" در پایان معاملات روز چهارشنبه  مورخ 95/02/22 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 60000
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 60000
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 67000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 67000 0
گزینه {{1+1}}: 63501 تا 67000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 63501 تا 67000 0
گزینه {{2+1}}: 60000 تا 63500 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 60000 تا 63500 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 60000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 60000 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}