{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/15 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9502025
مهلت پاسخ: 1395/2/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
سوال :

پس از درخواست ابطال توسط دارنده واحد سرمایه گذاری و تایید درخواست توسط مدیر صندوق، ظرف چند روز کاری وجه ابطالی به حساب سرمایه گذار واریز می گردد؟
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: یک روز پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یک روز
گزینه {{1+1}}: 3 تا 7 روز پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3 تا 7 روز
گزینه {{2+1}}: 1 تا 3 روز پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1 تا 3 روز
گزینه {{3+1}}: بلافاصله پس از تایید مدیر صندوق پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بلافاصله پس از تایید مدیر صندوق
ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پس از درخواست ابطال توسط دارنده واحد سرمایه گذاری و تایید درخواست توسط مدیر صندوق، ظرف چند روز کاری وجه ابطالی به حساب سرمایه گذار واریز می گردد؟
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ صحیح:
3 تا 7 روز
پاسخ صحیح:
3 تا 7 روز
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یک روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3 تا 7 روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1 تا 3 روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بلافاصله پس از تایید مدیر صندوق 0 پاسخ صحیح
ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پس از درخواست ابطال توسط دارنده واحد سرمایه گذاری و تایید درخواست توسط مدیر صندوق، ظرف چند روز کاری وجه ابطالی به حساب سرمایه گذار واریز می گردد؟
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3 تا 7 روز
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3 تا 7 روز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یک روز 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یک روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یک روز 0
گزینه {{1+1}}: 3 تا 7 روز 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3 تا 7 روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3 تا 7 روز 0
گزینه {{2+1}}: 1 تا 3 روز 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1 تا 3 روز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1 تا 3 روز 0
گزینه {{3+1}}: بلافاصله پس از تایید مدیر صندوق 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بلافاصله پس از تایید مدیر صندوق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بلافاصله پس از تایید مدیر صندوق 0
این سوال لغو شده است.

ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

پس از درخواست ابطال توسط دارنده واحد سرمایه گذاری و تایید درخواست توسط مدیر صندوق، ظرف چند روز کاری وجه ابطالی به حساب سرمایه گذار واریز می گردد؟
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

 

پاسخ شما صحیح است
3 تا 7 روز
پاسخ شما صحیح است
3 تا 7 روز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یک روز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یک روز 0
گزینه {{1+1}}: 3 تا 7 روز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3 تا 7 روز 0
گزینه {{2+1}}: 1 تا 3 روز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1 تا 3 روز 0
گزینه {{3+1}}: بلافاصله پس از تایید مدیر صندوق 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بلافاصله پس از تایید مدیر صندوق 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}