{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/13 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9502021
مهلت پاسخ: 1395/2/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در زمان خوش بینی بازار، کدام یک از گزینه های زیر اتفاق می افتد؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش دفتری آن قرار می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش دفتری آن قرار می گیرد.
گزینه {{1+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد.
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد.
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن قرار می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن قرار می گیرد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در زمان خوش بینی بازار، کدام یک از گزینه های زیر اتفاق می افتد؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد.
پاسخ صحیح:
ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش دفتری آن قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در زمان خوش بینی بازار، کدام یک از گزینه های زیر اتفاق می افتد؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش دفتری آن قرار می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش دفتری آن قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش دفتری آن قرار می گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن قرار می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن قرار می گیرد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در زمان خوش بینی بازار، کدام یک از گزینه های زیر اتفاق می افتد؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد.
پاسخ شما صحیح است
ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش دفتری آن قرار می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش دفتری آن قرار می گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش بازار یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی یک سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن قرار می گیرد. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن قرار می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار آن قرار می گیرد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}