{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/13 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9502020
مهلت پاسخ: 1395/2/14 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

تغییرات قیمت کدامیک از سهام زیر بر روی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند تاثیر گذار است؟

ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شیران پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شیران
گزینه {{1+1}}: شخارک پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شخارک
گزینه {{2+1}}: شکربن پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شکربن
گزینه {{3+1}}: شفارس پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شفارس
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تغییرات قیمت کدامیک از سهام زیر بر روی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند تاثیر گذار است؟

ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ صحیح:
شیران
پاسخ صحیح:
شیران
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شیران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شخارک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شکربن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شفارس 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تغییرات قیمت کدامیک از سهام زیر بر روی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند تاثیر گذار است؟

ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شیران
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شیران
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شیران 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شیران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شیران 0
گزینه {{1+1}}: شخارک 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شخارک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شخارک 0
گزینه {{2+1}}: شکربن 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شکربن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شکربن 0
گزینه {{3+1}}: شفارس 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شفارس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شفارس 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تغییرات قیمت کدامیک از سهام زیر بر روی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند تاثیر گذار است؟

ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

پاسخ شما صحیح است
شیران
پاسخ شما صحیح است
شیران
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شیران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شیران 0
گزینه {{1+1}}: شخارک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شخارک 0
گزینه {{2+1}}: شکربن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شکربن 0
گزینه {{3+1}}: شفارس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شفارس 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}