{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/12 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9502018
مهلت پاسخ: 1395/2/13 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

روش های قیمت گذاری سهام
سوال :

با توجه به منبع لینک زیر، در صورتی که سرمایه گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهامی شوند و شروع به فروش آن سهام نمایند، در این صورت با کاهش قیمت بازار سهم مورد نظر، اصلاح قیمت ها بر اساس کدام نوع از روشهای ارزشگذاری سهام صورت گرفته است؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به روشp/e پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به روشp/e
گزینه {{1+1}}: ارزش ذاتی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش ذاتی
گزینه {{2+1}}: ارزش بازار سهام پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش بازار سهام
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری سهام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری سهام
روش های قیمت گذاری سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به منبع لینک زیر، در صورتی که سرمایه گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهامی شوند و شروع به فروش آن سهام نمایند، در این صورت با کاهش قیمت بازار سهم مورد نظر، اصلاح قیمت ها بر اساس کدام نوع از روشهای ارزشگذاری سهام صورت گرفته است؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ صحیح:
ارزش ذاتی
پاسخ صحیح:
ارزش ذاتی
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به روشp/e 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش ذاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش بازار سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری سهام 0 پاسخ صحیح
روش های قیمت گذاری سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به منبع لینک زیر، در صورتی که سرمایه گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهامی شوند و شروع به فروش آن سهام نمایند، در این صورت با کاهش قیمت بازار سهم مورد نظر، اصلاح قیمت ها بر اساس کدام نوع از روشهای ارزشگذاری سهام صورت گرفته است؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش ذاتی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش ذاتی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به روشp/e 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به روشp/e 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به روشp/e 0
گزینه {{1+1}}: ارزش ذاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش ذاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش ذاتی 0
گزینه {{2+1}}: ارزش بازار سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش بازار سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش بازار سهام 0
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری سهام 0
این سوال لغو شده است.

روش های قیمت گذاری سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به منبع لینک زیر، در صورتی که سرمایه گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهامی شوند و شروع به فروش آن سهام نمایند، در این صورت با کاهش قیمت بازار سهم مورد نظر، اصلاح قیمت ها بر اساس کدام نوع از روشهای ارزشگذاری سهام صورت گرفته است؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما صحیح است
ارزش ذاتی
پاسخ شما صحیح است
ارزش ذاتی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به روشp/e 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به روشp/e 0
گزینه {{1+1}}: ارزش ذاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش ذاتی 0
گزینه {{2+1}}: ارزش بازار سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش بازار سهام 0
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش دفتری سهام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}