{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/7 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9502011
مهلت پاسخ: 1395/2/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم شاخص کل
سوال :

کدام جمله در مورد شاخص کل صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های بورسی نیست. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های بورسی نیست.
گزینه {{1+1}}: نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است.
گزینه {{2+1}}: تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است.
گزینه {{3+1}}: اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود.
مفهوم شاخص کل
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد شاخص کل صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود.
پاسخ صحیح:
اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های بورسی نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
مفهوم شاخص کل
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد شاخص کل صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های بورسی نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های بورسی نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های بورسی نیست. 0
گزینه {{1+1}}: نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. 0
گزینه {{2+1}}: تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. 0
گزینه {{3+1}}: اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود. 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم شاخص کل
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد شاخص کل صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود.
پاسخ شما صحیح است
اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های بورسی نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش شاخص کل، لزوماً به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های بورسی نیست. 0
گزینه {{1+1}}: نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. 0
گزینه {{2+1}}: تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. 0
گزینه {{3+1}}: اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر سرمایه گذار سهمی را در پرتفوی خود داشته باشد که بیشترین تاثیر بر شاخص را دارد بازدهی سرمایه‌گذار برابر بازدهی کل بورس که توسط شاخص نشان داده می‌شود، خواهد بود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}