{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/7 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9502010
مهلت پاسخ: 1395/2/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارکان بورسی
سوال :

کدام یک از ارکان بورسی زیر وظیفه قیمت گذاری و فروش اوراق بهادار شرکت ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه های عمومی و خصوصی بر عهده دارد؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکت بورس اوراق بهادار تهران پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت بورس اوراق بهادار تهران
گزینه {{1+1}}: شرکت های سرمایه گذاری پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت های سرمایه گذاری
گزینه {{2+1}}: بازارگردانان پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازارگردانان
گزینه {{3+1}}: شرکت های تامین سرمایه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت های تامین سرمایه
ارکان بورسی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از ارکان بورسی زیر وظیفه قیمت گذاری و فروش اوراق بهادار شرکت ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه های عمومی و خصوصی بر عهده دارد؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
شرکت های تامین سرمایه
پاسخ صحیح:
شرکت های تامین سرمایه
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت بورس اوراق بهادار تهران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت های سرمایه گذاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازارگردانان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت های تامین سرمایه 0 پاسخ صحیح
ارکان بورسی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از ارکان بورسی زیر وظیفه قیمت گذاری و فروش اوراق بهادار شرکت ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه های عمومی و خصوصی بر عهده دارد؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت های تامین سرمایه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت های تامین سرمایه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت بورس اوراق بهادار تهران 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت بورس اوراق بهادار تهران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت بورس اوراق بهادار تهران 0
گزینه {{1+1}}: شرکت های سرمایه گذاری 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت های سرمایه گذاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت های سرمایه گذاری 0
گزینه {{2+1}}: بازارگردانان 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازارگردانان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازارگردانان 0
گزینه {{3+1}}: شرکت های تامین سرمایه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت های تامین سرمایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت های تامین سرمایه 0
این سوال لغو شده است.

ارکان بورسی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از ارکان بورسی زیر وظیفه قیمت گذاری و فروش اوراق بهادار شرکت ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه های عمومی و خصوصی بر عهده دارد؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
شرکت های تامین سرمایه
پاسخ شما صحیح است
شرکت های تامین سرمایه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت بورس اوراق بهادار تهران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت بورس اوراق بهادار تهران 0
گزینه {{1+1}}: شرکت های سرمایه گذاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت های سرمایه گذاری 0
گزینه {{2+1}}: بازارگردانان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازارگردانان 0
گزینه {{3+1}}: شرکت های تامین سرمایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت های تامین سرمایه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}