{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/6 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9502009
مهلت پاسخ: 1395/2/8 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‌
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‌ با نماد "کچاد" در پایان معاملات روز شنبه مورخ 18 اردیبهشت در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2350 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2350
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1950 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1950
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‌
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‌ با نماد "کچاد" در پایان معاملات روز شنبه مورخ 18 اردیبهشت در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
2151 تا 2350
پاسخ صحیح:
2151 تا 2350
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1950 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‌ با نماد "کچاد" در پایان معاملات روز شنبه مورخ 18 اردیبهشت در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2151 تا 2350
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2151 تا 2350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2350 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2350 0
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1950 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1950 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1950 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‌ با نماد "کچاد" در پایان معاملات روز شنبه مورخ 18 اردیبهشت در چه محدوده ای خواهد بود ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
2151 تا 2350
پاسخ شما صحیح است
2151 تا 2350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2350 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2350 0
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2151 تا 2350 0
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1950 تا 2150 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1950 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1950 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}