{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/6 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9502008
مهلت پاسخ: 1395/2/7 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزشگذاری سهام شرکت ها
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارزش گذاری سهام صحیح نیست؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: با توجه به استهلاک سالانه دارایی‌ها، ارزش دفتری نیز هر سال کاهش می‌یابد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: با توجه به استهلاک سالانه دارایی‌ها، ارزش دفتری نیز هر سال کاهش می‌یابد.
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است.
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری سهم به روش NAV، ارزش روز دارایی‌ها ملاک محاسبه قرار می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری سهم به روش NAV، ارزش روز دارایی‌ها ملاک محاسبه قرار می گیرد.
گزینه {{3+1}}: اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است.
ارزشگذاری سهام شرکت ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارزش گذاری سهام صحیح نیست؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است.
پاسخ صحیح:
اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با توجه به استهلاک سالانه دارایی‌ها، ارزش دفتری نیز هر سال کاهش می‌یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری سهم به روش NAV، ارزش روز دارایی‌ها ملاک محاسبه قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است. 0 پاسخ صحیح
ارزشگذاری سهام شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارزش گذاری سهام صحیح نیست؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با توجه به استهلاک سالانه دارایی‌ها، ارزش دفتری نیز هر سال کاهش می‌یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: با توجه به استهلاک سالانه دارایی‌ها، ارزش دفتری نیز هر سال کاهش می‌یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: با توجه به استهلاک سالانه دارایی‌ها، ارزش دفتری نیز هر سال کاهش می‌یابد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری سهم به روش NAV، ارزش روز دارایی‌ها ملاک محاسبه قرار می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری سهم به روش NAV، ارزش روز دارایی‌ها ملاک محاسبه قرار می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری سهم به روش NAV، ارزش روز دارایی‌ها ملاک محاسبه قرار می گیرد. 0
گزینه {{3+1}}: اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است. 0
این سوال لغو شده است.

ارزشگذاری سهام شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارزش گذاری سهام صحیح نیست؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است.
پاسخ شما صحیح است
اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: با توجه به استهلاک سالانه دارایی‌ها، ارزش دفتری نیز هر سال کاهش می‌یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: با توجه به استهلاک سالانه دارایی‌ها، ارزش دفتری نیز هر سال کاهش می‌یابد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری سهم بر پایه ارزش دارایی‌های ثبتی در ترازنامه است. 0
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری سهم به روش NAV، ارزش روز دارایی‌ها ملاک محاسبه قرار می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزش‌گذاری سهم به روش NAV، ارزش روز دارایی‌ها ملاک محاسبه قرار می گیرد. 0
گزینه {{3+1}}: اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اساس تعیین ارزش جایگزینی سهام یک شرکت، ارزش دارایی‌های آن شرکت، در زمان تاسیس است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}