{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/5 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9502005
مهلت پاسخ: 1395/2/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
سوال :

در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت چنانچه در مقاطع تقسیم سود، مدیر صندوق نتواند سود تضمین شده را به سرمایه گذاران پرداخت نماید، کدام یک از گزینه های زیر صورت می پذیرد؟

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: پرداخت سود به دوره بعدی انتقال می یابد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پرداخت سود به دوره بعدی انتقال می یابد.
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
گزینه {{2+1}}: ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
گزینه {{3+1}}: حسب دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حسب دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت چنانچه در مقاطع تقسیم سود، مدیر صندوق نتواند سود تضمین شده را به سرمایه گذاران پرداخت نماید، کدام یک از گزینه های زیر صورت می پذیرد؟

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

پاسخ صحیح:
ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
پاسخ صحیح:
ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پرداخت سود به دوره بعدی انتقال می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حسب دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت چنانچه در مقاطع تقسیم سود، مدیر صندوق نتواند سود تضمین شده را به سرمایه گذاران پرداخت نماید، کدام یک از گزینه های زیر صورت می پذیرد؟

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پرداخت سود به دوره بعدی انتقال می یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پرداخت سود به دوره بعدی انتقال می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پرداخت سود به دوره بعدی انتقال می یابد. 0
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0
گزینه {{2+1}}: ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0
گزینه {{3+1}}: حسب دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حسب دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حسب دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0
این سوال لغو شده است.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت چنانچه در مقاطع تقسیم سود، مدیر صندوق نتواند سود تضمین شده را به سرمایه گذاران پرداخت نماید، کدام یک از گزینه های زیر صورت می پذیرد؟

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ابزاری برای کاهش ریسک پرتفو

پاسخ شما صحیح است
ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
پاسخ شما صحیح است
ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پرداخت سود به دوره بعدی انتقال می یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پرداخت سود به دوره بعدی انتقال می یابد. 0
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: متولی صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0
گزینه {{2+1}}: ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ضامن صندوق در ازای دریافت کارمزد، موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0
گزینه {{3+1}}: حسب دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حسب دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق موظف به پرداخت سود به سرمایه گذاران خواهد بود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}