{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/4 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9502004
مهلت پاسخ: 1395/2/5 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی با نماد "وکوثر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 95/02/08 در کدامیک از بازه های  زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1790 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1790
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1790 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1790
گزینه {{2+1}}: 1550 تا 1670 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1550 تا 1670
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1550 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1550
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی با نماد "وکوثر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 95/02/08 در کدامیک از بازه های  زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
پائین تر از 1550
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1550
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1790 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1790 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1550 تا 1670 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1550 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی با نماد "وکوثر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 95/02/08 در کدامیک از بازه های  زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1550
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1550
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1790 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1790 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1790 0
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1790 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1790 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1790 0
گزینه {{2+1}}: 1550 تا 1670 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1550 تا 1670 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1550 تا 1670 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1550 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1550 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1550 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی با نماد "وکوثر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 95/02/08 در کدامیک از بازه های  زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 1550
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 1550
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1790 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1790 0
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1790 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1790 0
گزینه {{2+1}}: 1550 تا 1670 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1550 تا 1670 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1550 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1550 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}