{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/2/1 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9502002
مهلت پاسخ: 1395/2/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزشگذاری سهام
سوال :

ارزشگذاری به شیوه ارزش تصفیه ای، به کدامیک از روشهای ارزشگذاری زیر شباهت دارد؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش ذاتی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش ذاتی
گزینه {{1+1}}: ارزشگذاری به شیوه NAV پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزشگذاری به شیوه NAV
گزینه {{2+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش دفتری پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش دفتری
گزینه {{3+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش جایگزینی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش جایگزینی
ارزشگذاری سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزشگذاری به شیوه ارزش تصفیه ای، به کدامیک از روشهای ارزشگذاری زیر شباهت دارد؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
ارزشگذاری به شیوه NAV
پاسخ صحیح:
ارزشگذاری به شیوه NAV
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش ذاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزشگذاری به شیوه NAV 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش دفتری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش جایگزینی 0 پاسخ صحیح
ارزشگذاری سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزشگذاری به شیوه ارزش تصفیه ای، به کدامیک از روشهای ارزشگذاری زیر شباهت دارد؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزشگذاری به شیوه NAV
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزشگذاری به شیوه NAV
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش ذاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش ذاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش ذاتی 0
گزینه {{1+1}}: ارزشگذاری به شیوه NAV 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزشگذاری به شیوه NAV 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزشگذاری به شیوه NAV 0
گزینه {{2+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش دفتری 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش دفتری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش دفتری 0
گزینه {{3+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش جایگزینی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش جایگزینی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش جایگزینی 0
این سوال لغو شده است.

ارزشگذاری سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزشگذاری به شیوه ارزش تصفیه ای، به کدامیک از روشهای ارزشگذاری زیر شباهت دارد؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
ارزشگذاری به شیوه NAV
پاسخ شما صحیح است
ارزشگذاری به شیوه NAV
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش ذاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش ذاتی 0
گزینه {{1+1}}: ارزشگذاری به شیوه NAV 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزشگذاری به شیوه NAV 0
گزینه {{2+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش دفتری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش دفتری 0
گزینه {{3+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش جایگزینی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزشگذاری به شیوه ارزش جایگزینی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}