{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/30 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9501052
مهلت پاسخ: 1395/1/31 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش ذاتی سهام
سوال :

در مورد ارزش ذاتی سهام کدام جمله نادرست است؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت است.
گزینه {{1+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است.
گزینه {{2+1}}: برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است.
گزینه {{3+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد.
ارزش ذاتی سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد ارزش ذاتی سهام کدام جمله نادرست است؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ صحیح:
سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد.
پاسخ صحیح:
سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد. 0 پاسخ صحیح
ارزش ذاتی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد ارزش ذاتی سهام کدام جمله نادرست است؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت است. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0
گزینه {{2+1}}: برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است. 0
گزینه {{3+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد. 0
این سوال لغو شده است.

ارزش ذاتی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد ارزش ذاتی سهام کدام جمله نادرست است؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 

پاسخ شما صحیح است
سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد.
پاسخ شما صحیح است
سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یک شرکت است. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0
گزینه {{2+1}}: برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای محاسبه ارش ذاتی سهام روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنها جریانات نقدی آتی سهام است. 0
گزینه {{3+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت تاثیری در قیمت ذاتی سهام ندارد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}