{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/30 طراح سوال: شادان کاظمی کد سوال: 9501051
مهلت پاسخ: 1395/1/31 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

خدمات بآشگاه مشتریان کارگزاری اگاه
سوال :

کدام گزینه در خصوص  خدمات بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه  صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وقتی ژنولوژی خود را به کاربر دیگری در بآشگاه انتقال می دهیم،بازگشت ژنولوژی تنها توسط همان کاربر امکان پذیر است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وقتی ژنولوژی خود را به کاربر دیگری در بآشگاه انتقال می دهیم،بازگشت ژنولوژی تنها توسط همان کاربر امکان پذیر است.
گزینه {{1+1}}: با انتقال ژنولوژی امکان بازگرداندن بخشی از زیرمجموعه ها وجود ندارد و همه ی زیر مجموعه ها جا به جا می شوند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با انتقال ژنولوژی امکان بازگرداندن بخشی از زیرمجموعه ها وجود ندارد و همه ی زیر مجموعه ها جا به جا می شوند.
گزینه {{2+1}}: در بآشگاه امکان انتقال امتیاز بین کاربران وجود دارد اما امکان انتقال وجه نقد بین کاربران امکان پذیر نیست. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در بآشگاه امکان انتقال امتیاز بین کاربران وجود دارد اما امکان انتقال وجه نقد بین کاربران امکان پذیر نیست.
گزینه {{3+1}}: وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است.
خدمات بآشگاه مشتریان کارگزاری اگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص  خدمات بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه  صحیح نیست؟

پاسخ صحیح:
وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است.
پاسخ صحیح:
وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وقتی ژنولوژی خود را به کاربر دیگری در بآشگاه انتقال می دهیم،بازگشت ژنولوژی تنها توسط همان کاربر امکان پذیر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با انتقال ژنولوژی امکان بازگرداندن بخشی از زیرمجموعه ها وجود ندارد و همه ی زیر مجموعه ها جا به جا می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بآشگاه امکان انتقال امتیاز بین کاربران وجود دارد اما امکان انتقال وجه نقد بین کاربران امکان پذیر نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است. 0 پاسخ صحیح
خدمات بآشگاه مشتریان کارگزاری اگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص  خدمات بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه  صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وقتی ژنولوژی خود را به کاربر دیگری در بآشگاه انتقال می دهیم،بازگشت ژنولوژی تنها توسط همان کاربر امکان پذیر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وقتی ژنولوژی خود را به کاربر دیگری در بآشگاه انتقال می دهیم،بازگشت ژنولوژی تنها توسط همان کاربر امکان پذیر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وقتی ژنولوژی خود را به کاربر دیگری در بآشگاه انتقال می دهیم،بازگشت ژنولوژی تنها توسط همان کاربر امکان پذیر است. 0
گزینه {{1+1}}: با انتقال ژنولوژی امکان بازگرداندن بخشی از زیرمجموعه ها وجود ندارد و همه ی زیر مجموعه ها جا به جا می شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با انتقال ژنولوژی امکان بازگرداندن بخشی از زیرمجموعه ها وجود ندارد و همه ی زیر مجموعه ها جا به جا می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با انتقال ژنولوژی امکان بازگرداندن بخشی از زیرمجموعه ها وجود ندارد و همه ی زیر مجموعه ها جا به جا می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: در بآشگاه امکان انتقال امتیاز بین کاربران وجود دارد اما امکان انتقال وجه نقد بین کاربران امکان پذیر نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در بآشگاه امکان انتقال امتیاز بین کاربران وجود دارد اما امکان انتقال وجه نقد بین کاربران امکان پذیر نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بآشگاه امکان انتقال امتیاز بین کاربران وجود دارد اما امکان انتقال وجه نقد بین کاربران امکان پذیر نیست. 0
گزینه {{3+1}}: وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است. 0
این سوال لغو شده است.

خدمات بآشگاه مشتریان کارگزاری اگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص  خدمات بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه  صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است.
پاسخ شما صحیح است
وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وقتی ژنولوژی خود را به کاربر دیگری در بآشگاه انتقال می دهیم،بازگشت ژنولوژی تنها توسط همان کاربر امکان پذیر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وقتی ژنولوژی خود را به کاربر دیگری در بآشگاه انتقال می دهیم،بازگشت ژنولوژی تنها توسط همان کاربر امکان پذیر است. 0
گزینه {{1+1}}: با انتقال ژنولوژی امکان بازگرداندن بخشی از زیرمجموعه ها وجود ندارد و همه ی زیر مجموعه ها جا به جا می شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با انتقال ژنولوژی امکان بازگرداندن بخشی از زیرمجموعه ها وجود ندارد و همه ی زیر مجموعه ها جا به جا می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: در بآشگاه امکان انتقال امتیاز بین کاربران وجود دارد اما امکان انتقال وجه نقد بین کاربران امکان پذیر نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بآشگاه امکان انتقال امتیاز بین کاربران وجود دارد اما امکان انتقال وجه نقد بین کاربران امکان پذیر نیست. 0
گزینه {{3+1}}: وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجه نقد بآشگاه قابل برداشت نمی باشد و تنها برای خرید بسته های اعتباری، دوره های آموزشی و بسته های مشاوره ای قابل استفاده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}