{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/29 طراح سوال: لیلا جعفری کد سوال: 9501050
مهلت پاسخ: 1395/1/30 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

در بازار آتی سکه کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین برابر 30 درصد وجه تضمین اولیه می باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین برابر 30 درصد وجه تضمین اولیه می باشد.
گزینه {{1+1}}: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در هر سررسید برابر با 100 عدد می باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در هر سررسید برابر با 100 عدد می باشد.
گزینه {{2+1}}: با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود.
گزینه {{3+1}}: در 5 دقیقه پایانی می توان سفارشات موجود در سیستم را حذف و یا ویرایش کرد اما نمی توان سفارش جدیدی در سیستم ثبت کرد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در 5 دقیقه پایانی می توان سفارشات موجود در سیستم را حذف و یا ویرایش کرد اما نمی توان سفارش جدیدی در سیستم ثبت کرد.
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در بازار آتی سکه کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود.
پاسخ صحیح:
با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین برابر 30 درصد وجه تضمین اولیه می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در هر سررسید برابر با 100 عدد می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در 5 دقیقه پایانی می توان سفارشات موجود در سیستم را حذف و یا ویرایش کرد اما نمی توان سفارش جدیدی در سیستم ثبت کرد. 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در بازار آتی سکه کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین برابر 30 درصد وجه تضمین اولیه می باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین برابر 30 درصد وجه تضمین اولیه می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین برابر 30 درصد وجه تضمین اولیه می باشد. 0
گزینه {{1+1}}: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در هر سررسید برابر با 100 عدد می باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در هر سررسید برابر با 100 عدد می باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در هر سررسید برابر با 100 عدد می باشد. 0
گزینه {{2+1}}: با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود. 0
گزینه {{3+1}}: در 5 دقیقه پایانی می توان سفارشات موجود در سیستم را حذف و یا ویرایش کرد اما نمی توان سفارش جدیدی در سیستم ثبت کرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در 5 دقیقه پایانی می توان سفارشات موجود در سیستم را حذف و یا ویرایش کرد اما نمی توان سفارش جدیدی در سیستم ثبت کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در 5 دقیقه پایانی می توان سفارشات موجود در سیستم را حذف و یا ویرایش کرد اما نمی توان سفارش جدیدی در سیستم ثبت کرد. 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در بازار آتی سکه کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود.
پاسخ شما صحیح است
با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین برابر 30 درصد وجه تضمین اولیه می باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل وجه تضمین برابر 30 درصد وجه تضمین اولیه می باشد. 0
گزینه {{1+1}}: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در هر سررسید برابر با 100 عدد می باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در هر سررسید برابر با 100 عدد می باشد. 0
گزینه {{2+1}}: با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: با کاهش موجودی حساب معامله گر به کمتر از میزان حداقل وجه تضمین معامله گر اصطلاحا مارجین کال می شود. 0
گزینه {{3+1}}: در 5 دقیقه پایانی می توان سفارشات موجود در سیستم را حذف و یا ویرایش کرد اما نمی توان سفارش جدیدی در سیستم ثبت کرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در 5 دقیقه پایانی می توان سفارشات موجود در سیستم را حذف و یا ویرایش کرد اما نمی توان سفارش جدیدی در سیستم ثبت کرد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}