{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/29 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9501049
مهلت پاسخ: 1395/1/30 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزشگذاری سهام
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارزشگذاری سهام صحیح نیست؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار سهام متفاوت است و این دو عدد ارتباطی به هم ندارند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار سهام متفاوت است و این دو عدد ارتباطی به هم ندارند.
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام یکسان نیست و تفاوت دارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام یکسان نیست و تفاوت دارد.
گزینه {{2+1}}: در ارزشگذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها کافی است ارزش روز دارایی ها را از بدهی ها و سهام ممتاز کسر کرده و سپس عدد حاصل را بر تعداد سهام منتشره تقسیم کنیم. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در ارزشگذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها کافی است ارزش روز دارایی ها را از بدهی ها و سهام ممتاز کسر کرده و سپس عدد حاصل را بر تعداد سهام منتشره تقسیم کنیم.
گزینه {{3+1}}: برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد.
ارزشگذاری سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارزشگذاری سهام صحیح نیست؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد.
پاسخ صحیح:
برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار سهام متفاوت است و این دو عدد ارتباطی به هم ندارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام یکسان نیست و تفاوت دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزشگذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها کافی است ارزش روز دارایی ها را از بدهی ها و سهام ممتاز کسر کرده و سپس عدد حاصل را بر تعداد سهام منتشره تقسیم کنیم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد. 0 پاسخ صحیح
ارزشگذاری سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارزشگذاری سهام صحیح نیست؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار سهام متفاوت است و این دو عدد ارتباطی به هم ندارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار سهام متفاوت است و این دو عدد ارتباطی به هم ندارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار سهام متفاوت است و این دو عدد ارتباطی به هم ندارند. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام یکسان نیست و تفاوت دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام یکسان نیست و تفاوت دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام یکسان نیست و تفاوت دارد. 0
گزینه {{2+1}}: در ارزشگذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها کافی است ارزش روز دارایی ها را از بدهی ها و سهام ممتاز کسر کرده و سپس عدد حاصل را بر تعداد سهام منتشره تقسیم کنیم. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در ارزشگذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها کافی است ارزش روز دارایی ها را از بدهی ها و سهام ممتاز کسر کرده و سپس عدد حاصل را بر تعداد سهام منتشره تقسیم کنیم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزشگذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها کافی است ارزش روز دارایی ها را از بدهی ها و سهام ممتاز کسر کرده و سپس عدد حاصل را بر تعداد سهام منتشره تقسیم کنیم. 0
گزینه {{3+1}}: برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد. 0
این سوال لغو شده است.

ارزشگذاری سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارزشگذاری سهام صحیح نیست؟

ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد.
پاسخ شما صحیح است
برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار سهام متفاوت است و این دو عدد ارتباطی به هم ندارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش اسمی سهام با ارزش بازار سهام متفاوت است و این دو عدد ارتباطی به هم ندارند. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام یکسان نیست و تفاوت دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش اسمی در اوراق مشارکت و اوراق قرضه با ارزش اسمی سهام یکسان نیست و تفاوت دارد. 0
گزینه {{2+1}}: در ارزشگذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها کافی است ارزش روز دارایی ها را از بدهی ها و سهام ممتاز کسر کرده و سپس عدد حاصل را بر تعداد سهام منتشره تقسیم کنیم. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در ارزشگذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها کافی است ارزش روز دارایی ها را از بدهی ها و سهام ممتاز کسر کرده و سپس عدد حاصل را بر تعداد سهام منتشره تقسیم کنیم. 0
گزینه {{3+1}}: برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده دارند، لازم است قیمت هر سهم عادی آن ها پایینتر از ارزش اسمی قرار بگیرد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}