{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/28 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9501047
مهلت پاسخ: 1395/1/29 - تا ساعت 17:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
سوال :

قیمت پایانی  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد" خگستر " در پایان معاملات روز چهارشنبه 1395/02/01 در کدام یک از بازه های قیمتی قرار می گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4710 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4710
گزینه {{1+1}}: 4591 تا 4710 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4591 تا 4710
گزینه {{2+1}}: 4590 تا 4470 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4590 تا 4470
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4470 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4470
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد" خگستر " در پایان معاملات روز چهارشنبه 1395/02/01 در کدام یک از بازه های قیمتی قرار می گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ صحیح:
پائین تر از 4470
پاسخ صحیح:
پائین تر از 4470
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4710 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4591 تا 4710 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4590 تا 4470 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4470 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد" خگستر " در پایان معاملات روز چهارشنبه 1395/02/01 در کدام یک از بازه های قیمتی قرار می گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 4470
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 4470
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4710 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4710 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4710 0
گزینه {{1+1}}: 4591 تا 4710 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4591 تا 4710 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4591 تا 4710 0
گزینه {{2+1}}: 4590 تا 4470 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4590 تا 4470 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4590 تا 4470 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4470 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4470 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4470 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد" خگستر " در پایان معاملات روز چهارشنبه 1395/02/01 در کدام یک از بازه های قیمتی قرار می گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 4470
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 4470
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4710 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4710 0
گزینه {{1+1}}: 4591 تا 4710 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4591 تا 4710 0
گزینه {{2+1}}: 4590 تا 4470 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4590 تا 4470 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4470 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 4470 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}