{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/24 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9501043
مهلت پاسخ: 1395/1/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مختلف
سوال :

سرمایه گذاری درکدامیک از بازار های زیر در مقایسه با سایر بازارها از ریسک بالاتری برخوردار است؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بورس پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بورس
گزینه {{1+1}}: ارز پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارز
گزینه {{2+1}}: مسکن پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مسکن
گزینه {{3+1}}: بانک پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بانک
ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مختلف
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری درکدامیک از بازار های زیر در مقایسه با سایر بازارها از ریسک بالاتری برخوردار است؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

 

پاسخ صحیح:
ارز
پاسخ صحیح:
ارز
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مسکن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک 0 پاسخ صحیح
ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مختلف
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری درکدامیک از بازار های زیر در مقایسه با سایر بازارها از ریسک بالاتری برخوردار است؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارز
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بورس 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بورس 0
گزینه {{1+1}}: ارز 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارز 0
گزینه {{2+1}}: مسکن 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مسکن 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مسکن 0
گزینه {{3+1}}: بانک 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بانک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک 0
این سوال لغو شده است.

ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مختلف
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری درکدامیک از بازار های زیر در مقایسه با سایر بازارها از ریسک بالاتری برخوردار است؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

 

پاسخ شما صحیح است
ارز
پاسخ شما صحیح است
ارز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بورس 0
گزینه {{1+1}}: ارز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارز 0
گزینه {{2+1}}: مسکن 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مسکن 0
گزینه {{3+1}}: بانک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بانک 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}