{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/23 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9501042
مهلت پاسخ: 1395/1/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم بورسی
سوال :

کدامیک از جمله‌های زیر در خصوص  مفاهیم بورسی صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند.
گزینه {{1+1}}: دارندگان سهام ممتاز در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود الویت دارند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دارندگان سهام ممتاز در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود الویت دارند.
گزینه {{2+1}}: همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است.
گزینه {{3+1}}: هر اندازه که سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام موجود در بورس نزدیکتر باشد بازدهی سرمایه گذار به متوسط بازدهی کل بورس نزدیکتر خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هر اندازه که سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام موجود در بورس نزدیکتر باشد بازدهی سرمایه گذار به متوسط بازدهی کل بورس نزدیکتر خواهد بود.
مفاهیم بورسی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از جمله‌های زیر در خصوص  مفاهیم بورسی صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است.
پاسخ صحیح:
همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارندگان سهام ممتاز در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود الویت دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هر اندازه که سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام موجود در بورس نزدیکتر باشد بازدهی سرمایه گذار به متوسط بازدهی کل بورس نزدیکتر خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
مفاهیم بورسی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از جمله‌های زیر در خصوص  مفاهیم بورسی صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. 0
گزینه {{1+1}}: دارندگان سهام ممتاز در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود الویت دارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دارندگان سهام ممتاز در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود الویت دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارندگان سهام ممتاز در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود الویت دارند. 0
گزینه {{2+1}}: همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است. 0
گزینه {{3+1}}: هر اندازه که سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام موجود در بورس نزدیکتر باشد بازدهی سرمایه گذار به متوسط بازدهی کل بورس نزدیکتر خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هر اندازه که سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام موجود در بورس نزدیکتر باشد بازدهی سرمایه گذار به متوسط بازدهی کل بورس نزدیکتر خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هر اندازه که سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام موجود در بورس نزدیکتر باشد بازدهی سرمایه گذار به متوسط بازدهی کل بورس نزدیکتر خواهد بود. 0
این سوال لغو شده است.

مفاهیم بورسی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از جمله‌های زیر در خصوص  مفاهیم بورسی صحیح نیست؟

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است.
پاسخ شما صحیح است
همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. 0
گزینه {{1+1}}: دارندگان سهام ممتاز در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود الویت دارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارندگان سهام ممتاز در زمان انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود الویت دارند. 0
گزینه {{2+1}}: همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: همانطور که کاهش شاخص کل به معنی زیان سهام همه شرکت های بورسی است، افزایش شاخص کل در بازار بورس بیانگر سودآوری سهام همه شرکتهای بورسی است. 0
گزینه {{3+1}}: هر اندازه که سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام موجود در بورس نزدیکتر باشد بازدهی سرمایه گذار به متوسط بازدهی کل بورس نزدیکتر خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هر اندازه که سبد سهام یک سرمایه گذار، متنوع تر و به ترکیب سهام موجود در بورس نزدیکتر باشد بازدهی سرمایه گذار به متوسط بازدهی کل بورس نزدیکتر خواهد بود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}