{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/23 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9501040
مهلت پاسخ: 1395/1/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

بازار OTC در کدام یک از گزینه های زیر به درستی تعریف شده است؟
(OTC:Over-The-Counter(Finance

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه.
گزینه {{1+1}}: بازاریست که در مکان جغرافیایی مشخص مستقر است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازاریست که در مکان جغرافیایی مشخص مستقر است.
گزینه {{2+1}}: بازاری است که در آن سرمایه گذاران عمده، معاملات بزرگ انجام می دهند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازاری است که در آن سرمایه گذاران عمده، معاملات بزرگ انجام می دهند.
گزینه {{3+1}}: بازاریست که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس معامله میشود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازاریست که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس معامله میشود.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

بازار OTC در کدام یک از گزینه های زیر به درستی تعریف شده است؟
(OTC:Over-The-Counter(Finance

 

پاسخ صحیح:
بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه.
پاسخ صحیح:
بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازاریست که در مکان جغرافیایی مشخص مستقر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاری است که در آن سرمایه گذاران عمده، معاملات بزرگ انجام می دهند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازاریست که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس معامله میشود. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

بازار OTC در کدام یک از گزینه های زیر به درستی تعریف شده است؟
(OTC:Over-The-Counter(Finance

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه. 0
گزینه {{1+1}}: بازاریست که در مکان جغرافیایی مشخص مستقر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازاریست که در مکان جغرافیایی مشخص مستقر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازاریست که در مکان جغرافیایی مشخص مستقر است. 0
گزینه {{2+1}}: بازاری است که در آن سرمایه گذاران عمده، معاملات بزرگ انجام می دهند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازاری است که در آن سرمایه گذاران عمده، معاملات بزرگ انجام می دهند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاری است که در آن سرمایه گذاران عمده، معاملات بزرگ انجام می دهند. 0
گزینه {{3+1}}: بازاریست که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس معامله میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازاریست که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس معامله میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازاریست که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس معامله میشود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

بازار OTC در کدام یک از گزینه های زیر به درستی تعریف شده است؟
(OTC:Over-The-Counter(Finance

 

پاسخ شما صحیح است
بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه.
پاسخ شما صحیح است
بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازاریست که قیمت را میتوان با مذاکره تعیین کرد نه مزایده یا مناقصه. 0
گزینه {{1+1}}: بازاریست که در مکان جغرافیایی مشخص مستقر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازاریست که در مکان جغرافیایی مشخص مستقر است. 0
گزینه {{2+1}}: بازاری است که در آن سرمایه گذاران عمده، معاملات بزرگ انجام می دهند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاری است که در آن سرمایه گذاران عمده، معاملات بزرگ انجام می دهند. 0
گزینه {{3+1}}: بازاریست که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس معامله میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازاریست که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس معامله میشود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}