{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/22 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9501039
مهلت پاسخ: 1395/1/23 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

فردی تعداد 100000 سهم خودرو را روی عدد 3843 خرید کرده است و همین تعداد را روز بعد به قیمت 3994 به فروش رسانده است. با احتساب کارمزد معاملات، این فرد سود کرده است یا ضرر ؟ و به چه مقدار ؟

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سود - 9122476 ریال پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود - 9122476 ریال
گزینه {{1+1}}: ضرر - 1223567 ریال پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ضرر - 1223567 ریال
گزینه {{2+1}}: سود - 15100000 ریال پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود - 15100000 ریال
گزینه {{3+1}}: ضرر - 24563 ریال پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ضرر - 24563 ریال
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردی تعداد 100000 سهم خودرو را روی عدد 3843 خرید کرده است و همین تعداد را روز بعد به قیمت 3994 به فروش رسانده است. با احتساب کارمزد معاملات، این فرد سود کرده است یا ضرر ؟ و به چه مقدار ؟

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

 

پاسخ صحیح:
سود - 9122476 ریال
پاسخ صحیح:
سود - 9122476 ریال
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود - 9122476 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ضرر - 1223567 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود - 15100000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ضرر - 24563 ریال 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردی تعداد 100000 سهم خودرو را روی عدد 3843 خرید کرده است و همین تعداد را روز بعد به قیمت 3994 به فروش رسانده است. با احتساب کارمزد معاملات، این فرد سود کرده است یا ضرر ؟ و به چه مقدار ؟

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود - 9122476 ریال
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود - 9122476 ریال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود - 9122476 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود - 9122476 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود - 9122476 ریال 0
گزینه {{1+1}}: ضرر - 1223567 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ضرر - 1223567 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ضرر - 1223567 ریال 0
گزینه {{2+1}}: سود - 15100000 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود - 15100000 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود - 15100000 ریال 0
گزینه {{3+1}}: ضرر - 24563 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ضرر - 24563 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ضرر - 24563 ریال 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردی تعداد 100000 سهم خودرو را روی عدد 3843 خرید کرده است و همین تعداد را روز بعد به قیمت 3994 به فروش رسانده است. با احتساب کارمزد معاملات، این فرد سود کرده است یا ضرر ؟ و به چه مقدار ؟

کارمزدها و نرخ خدمات در بازار سرمایه ایران

 

پاسخ شما صحیح است
سود - 9122476 ریال
پاسخ شما صحیح است
سود - 9122476 ریال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود - 9122476 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود - 9122476 ریال 0
گزینه {{1+1}}: ضرر - 1223567 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ضرر - 1223567 ریال 0
گزینه {{2+1}}: سود - 15100000 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود - 15100000 ریال 0
گزینه {{3+1}}: ضرر - 24563 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ضرر - 24563 ریال 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}