{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/21 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9501036
مهلت پاسخ: 1395/1/22 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک دی
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت بانک دی با نماد "دی "در پایان معاملات روز چهارشنبه 95/01/25 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760
گزینه {{1+1}}: 1681 تا 1760 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1681 تا 1760
گزینه {{2+1}}: 1600 تا 1680 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1600 تا 1680
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1600 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1600
پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک دی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت بانک دی با نماد "دی "در پایان معاملات روز چهارشنبه 95/01/25 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
پائین تر از 1600
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1600
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1681 تا 1760 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1600 تا 1680 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1600 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک دی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت بانک دی با نماد "دی "در پایان معاملات روز چهارشنبه 95/01/25 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1600
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1600
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 0
گزینه {{1+1}}: 1681 تا 1760 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1681 تا 1760 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1681 تا 1760 0
گزینه {{2+1}}: 1600 تا 1680 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1600 تا 1680 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1600 تا 1680 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1600 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1600 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1600 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام بانک دی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت بانک دی با نماد "دی "در پایان معاملات روز چهارشنبه 95/01/25 در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد؟ (قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 1600
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 1600
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 0
گزینه {{1+1}}: 1681 تا 1760 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1681 تا 1760 0
گزینه {{2+1}}: 1600 تا 1680 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1600 تا 1680 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1600 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1600 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}