به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9501032
مهلت پاسخ: 1395/1/19 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/1/18 طراح سوال: مریم طلایی
وام قرض الحسنه و اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :

کدام جمله در مورد وام قرض الحسنه و اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه صحیح است؟
راهنمایی: برای پاسخ به سوال می توانید از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

دریافت وام قرض الحسنه برای معاملات اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

 

چرا کارگزاری آگاه به مشتریان خود وام قرض الحسنه میدهد

 

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
وام قرض الحسنه و اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
وام قرض الحسنه و اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :

کدام جمله در مورد وام قرض الحسنه و اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه صحیح است؟
راهنمایی: برای پاسخ به سوال می توانید از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

دریافت وام قرض الحسنه برای معاملات اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

 

چرا کارگزاری آگاه به مشتریان خود وام قرض الحسنه میدهد

 

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
وام قرض الحسنه و اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
وام قرض الحسنه و اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}