{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/15 طراح سوال: امیرحسین ادیب نیا کد سوال: 9501025
مهلت پاسخ: 1395/1/17 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پاستوریزه پگاه خراسان
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه‌ پگاه‌ خراسان‌ با نماد "غشان"،  در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 95/01/31 در چه محدوده ای خواهد بود ؟(محدوده قیمت ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 5800 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 5800
گزینه {{1+1}}: 5301 تا 5800 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 5301 تا 5800
گزینه {{2+1}}: 4800 تا 5300 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4800 تا 5300
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4800 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4800
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پاستوریزه پگاه خراسان
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه‌ پگاه‌ خراسان‌ با نماد "غشان"،  در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 95/01/31 در چه محدوده ای خواهد بود ؟(محدوده قیمت ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
بیشتر از 5800
پاسخ صحیح:
بیشتر از 5800
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 5800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5301 تا 5800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4800 تا 5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4800 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پاستوریزه پگاه خراسان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه‌ پگاه‌ خراسان‌ با نماد "غشان"،  در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 95/01/31 در چه محدوده ای خواهد بود ؟(محدوده قیمت ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بیشتر از 5800
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بیشتر از 5800
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 5800 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 5800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 5800 0
گزینه {{1+1}}: 5301 تا 5800 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 5301 تا 5800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5301 تا 5800 0
گزینه {{2+1}}: 4800 تا 5300 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4800 تا 5300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4800 تا 5300 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4800 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4800 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4800 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پاستوریزه پگاه خراسان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت شير پاستوريزه‌ پگاه‌ خراسان‌ با نماد "غشان"،  در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 95/01/31 در چه محدوده ای خواهد بود ؟(محدوده قیمت ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
بیشتر از 5800
پاسخ شما صحیح است
بیشتر از 5800
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 5800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 5800 0
گزینه {{1+1}}: 5301 تا 5800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5301 تا 5800 0
گزینه {{2+1}}: 4800 تا 5300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4800 تا 5300 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4800 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 4800 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}