{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/14 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9501021
مهلت پاسخ: 1395/1/15 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد" وپترو " در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 95/01/18 در کدامیک از باز ه های زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350
گزینه {{1+1}}: 2221 تا 2350 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2221 تا 2350
گزینه {{2+1}}: 2090 تا 2220 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2090 تا 2220
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2090 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2090
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد" وپترو " در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 95/01/18 در کدامیک از باز ه های زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ صحیح:
2221 تا 2350
پاسخ صحیح:
2221 تا 2350
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2221 تا 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2090 تا 2220 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2090 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد" وپترو " در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 95/01/18 در کدامیک از باز ه های زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2221 تا 2350
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2221 تا 2350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0
گزینه {{1+1}}: 2221 تا 2350 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2221 تا 2350 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2221 تا 2350 0
گزینه {{2+1}}: 2090 تا 2220 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2090 تا 2220 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2090 تا 2220 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2090 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2090 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2090 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد" وپترو " در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 95/01/18 در کدامیک از باز ه های زیر قرار می گیرد ؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

 

پاسخ شما صحیح است
2221 تا 2350
پاسخ شما صحیح است
2221 تا 2350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2350 0
گزینه {{1+1}}: 2221 تا 2350 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2221 تا 2350 0
گزینه {{2+1}}: 2090 تا 2220 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2090 تا 2220 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2090 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 2090 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}