{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/11 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9501020
مهلت پاسخ: 1395/1/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در مورد وضعیت گزارش بسته‌های اعتباری درست نیست؟

 

منبع: روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در انتظار ارسال: ابتدایی ترین وضعیت درخواست بسته اعتباری ثبت شده است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در انتظار ارسال: ابتدایی ترین وضعیت درخواست بسته اعتباری ثبت شده است.
گزینه {{1+1}}: ارسال شده: در این مرحله امکان لغو درخواست توسط مشتری وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارسال شده: در این مرحله امکان لغو درخواست توسط مشتری وجود ندارد.
گزینه {{2+1}}: رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید.
گزینه {{3+1}}: لغو شده : اگر پیش از زمان ارسال درخواست به واحد اعتبارات، کاربر از درخواست خود منصرف شود می تواند با استفاده از گزینه لغو، آن را لغو نماید. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: لغو شده : اگر پیش از زمان ارسال درخواست به واحد اعتبارات، کاربر از درخواست خود منصرف شود می تواند با استفاده از گزینه لغو، آن را لغو نماید.
اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در مورد وضعیت گزارش بسته‌های اعتباری درست نیست؟

 

منبع: روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ صحیح:
رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید.
پاسخ صحیح:
رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در انتظار ارسال: ابتدایی ترین وضعیت درخواست بسته اعتباری ثبت شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارسال شده: در این مرحله امکان لغو درخواست توسط مشتری وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: لغو شده : اگر پیش از زمان ارسال درخواست به واحد اعتبارات، کاربر از درخواست خود منصرف شود می تواند با استفاده از گزینه لغو، آن را لغو نماید. 0 پاسخ صحیح
اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در مورد وضعیت گزارش بسته‌های اعتباری درست نیست؟

 

منبع: روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در انتظار ارسال: ابتدایی ترین وضعیت درخواست بسته اعتباری ثبت شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در انتظار ارسال: ابتدایی ترین وضعیت درخواست بسته اعتباری ثبت شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در انتظار ارسال: ابتدایی ترین وضعیت درخواست بسته اعتباری ثبت شده است. 0
گزینه {{1+1}}: ارسال شده: در این مرحله امکان لغو درخواست توسط مشتری وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارسال شده: در این مرحله امکان لغو درخواست توسط مشتری وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارسال شده: در این مرحله امکان لغو درخواست توسط مشتری وجود ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید. 0
گزینه {{3+1}}: لغو شده : اگر پیش از زمان ارسال درخواست به واحد اعتبارات، کاربر از درخواست خود منصرف شود می تواند با استفاده از گزینه لغو، آن را لغو نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: لغو شده : اگر پیش از زمان ارسال درخواست به واحد اعتبارات، کاربر از درخواست خود منصرف شود می تواند با استفاده از گزینه لغو، آن را لغو نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: لغو شده : اگر پیش از زمان ارسال درخواست به واحد اعتبارات، کاربر از درخواست خود منصرف شود می تواند با استفاده از گزینه لغو، آن را لغو نماید. 0
این سوال لغو شده است.

اعتبار در بآشگاه کارگزاری آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در مورد وضعیت گزارش بسته‌های اعتباری درست نیست؟

 

منبع: روش دریافت اعتبار معاملاتی در بورس اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ شما صحیح است
رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید.
پاسخ شما صحیح است
رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در انتظار ارسال: ابتدایی ترین وضعیت درخواست بسته اعتباری ثبت شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در انتظار ارسال: ابتدایی ترین وضعیت درخواست بسته اعتباری ثبت شده است. 0
گزینه {{1+1}}: ارسال شده: در این مرحله امکان لغو درخواست توسط مشتری وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارسال شده: در این مرحله امکان لغو درخواست توسط مشتری وجود ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: رد شده: اگر کاربر از درخواست خود منصرف شود، می تواند با استفاده از گزینه رد بسته، آن را لغو نماید. 0
گزینه {{3+1}}: لغو شده : اگر پیش از زمان ارسال درخواست به واحد اعتبارات، کاربر از درخواست خود منصرف شود می تواند با استفاده از گزینه لغو، آن را لغو نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: لغو شده : اگر پیش از زمان ارسال درخواست به واحد اعتبارات، کاربر از درخواست خود منصرف شود می تواند با استفاده از گزینه لغو، آن را لغو نماید. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}