{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/10 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9501019
مهلت پاسخ: 1395/1/11 - تا ساعت 16:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار سرمایه
سوال :

قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضة سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعلام می‌شود و مبنای رقابت در معاملات عمده می‌باشد، کدام یک از موارد زیر است؟

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت آغازین پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت آغازین
گزینه {{1+1}}: قیمت نظری گشایش پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت نظری گشایش
گزینه {{2+1}}: قیمت پایه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت پایه
گزینه {{3+1}}: قیمت مرجع پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت مرجع
قوانین و مقررات بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضة سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعلام می‌شود و مبنای رقابت در معاملات عمده می‌باشد، کدام یک از موارد زیر است؟

 

پاسخ صحیح:
قیمت پایه
پاسخ صحیح:
قیمت پایه
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت آغازین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت نظری گشایش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت مرجع 0 پاسخ صحیح
قوانین و مقررات بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضة سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعلام می‌شود و مبنای رقابت در معاملات عمده می‌باشد، کدام یک از موارد زیر است؟

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت پایه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت پایه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت آغازین 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت آغازین 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت آغازین 0
گزینه {{1+1}}: قیمت نظری گشایش 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت نظری گشایش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت نظری گشایش 0
گزینه {{2+1}}: قیمت پایه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت پایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایه 0
گزینه {{3+1}}: قیمت مرجع 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت مرجع 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت مرجع 0
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضة سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعلام می‌شود و مبنای رقابت در معاملات عمده می‌باشد، کدام یک از موارد زیر است؟

 

پاسخ شما صحیح است
قیمت پایه
پاسخ شما صحیح است
قیمت پایه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت آغازین 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت آغازین 0
گزینه {{1+1}}: قیمت نظری گشایش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت نظری گشایش 0
گزینه {{2+1}}: قیمت پایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایه 0
گزینه {{3+1}}: قیمت مرجع 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت مرجع 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}