به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9501016
مهلت پاسخ: 1395/1/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/1/9 طراح سوال: مریم طلایی
عرضه های اولیه
سوال :

فرض کنید عرضه اولیه شرکت الف به تعداد حداکثر 500 سهم برای هر کاربر آنلاین در نظر گرفته شده است. شما به عنوان مشتری کارگزاری آگاه راس ساعت مقرر در روز عرضه اقدام به خرید ارسال سفارش خرید کرده اید. برای حصول اطمینان از ارسال سفارش، دوبار سفارش خود را ارسال کرده اید. در صورتی که سفارش اول شما انجام شده باشد، سیستم چه خطایی از سفارش دوم شما خواهد گرفت؟

 

عرضه های اولیه: ارسال درست سفارش خرید آنلاین و خطاهای متداول

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
عرضه های اولیه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
عرضه های اولیه
سوال :

فرض کنید عرضه اولیه شرکت الف به تعداد حداکثر 500 سهم برای هر کاربر آنلاین در نظر گرفته شده است. شما به عنوان مشتری کارگزاری آگاه راس ساعت مقرر در روز عرضه اقدام به خرید ارسال سفارش خرید کرده اید. برای حصول اطمینان از ارسال سفارش، دوبار سفارش خود را ارسال کرده اید. در صورتی که سفارش اول شما انجام شده باشد، سیستم چه خطایی از سفارش دوم شما خواهد گرفت؟

 

عرضه های اولیه: ارسال درست سفارش خرید آنلاین و خطاهای متداول

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
عرضه های اولیه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
عرضه های اولیه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}