{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/1/3 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9501004
مهلت پاسخ: 1395/1/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در مورد بورس های سازمان یافته کدام جمله صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بورس های سازمان یافته مکان فیزیکی مشخص ندارند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بورس های سازمان یافته مکان فیزیکی مشخص ندارند.
گزینه {{1+1}}: سهام تمام شرکت های سهامی عام در بورس هامعامله می شوند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام تمام شرکت های سهامی عام در بورس هامعامله می شوند.
گزینه {{2+1}}: بورسهابه عنوان بازارهای حراج عمل نمی کنند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بورسهابه عنوان بازارهای حراج عمل نمی کنند.
گزینه {{3+1}}: بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد بورس های سازمان یافته کدام جمله صحیح است؟

پاسخ صحیح:
بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند.
پاسخ صحیح:
بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بورس های سازمان یافته مکان فیزیکی مشخص ندارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام تمام شرکت های سهامی عام در بورس هامعامله می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بورسهابه عنوان بازارهای حراج عمل نمی کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد بورس های سازمان یافته کدام جمله صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بورس های سازمان یافته مکان فیزیکی مشخص ندارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بورس های سازمان یافته مکان فیزیکی مشخص ندارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بورس های سازمان یافته مکان فیزیکی مشخص ندارند. 0
گزینه {{1+1}}: سهام تمام شرکت های سهامی عام در بورس هامعامله می شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام تمام شرکت های سهامی عام در بورس هامعامله می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام تمام شرکت های سهامی عام در بورس هامعامله می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: بورسهابه عنوان بازارهای حراج عمل نمی کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بورسهابه عنوان بازارهای حراج عمل نمی کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بورسهابه عنوان بازارهای حراج عمل نمی کنند. 0
گزینه {{3+1}}: بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مورد بورس های سازمان یافته کدام جمله صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند.
پاسخ شما صحیح است
بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بورس های سازمان یافته مکان فیزیکی مشخص ندارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بورس های سازمان یافته مکان فیزیکی مشخص ندارند. 0
گزینه {{1+1}}: سهام تمام شرکت های سهامی عام در بورس هامعامله می شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام تمام شرکت های سهامی عام در بورس هامعامله می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: بورسهابه عنوان بازارهای حراج عمل نمی کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بورسهابه عنوان بازارهای حراج عمل نمی کنند. 0
گزینه {{3+1}}: بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بورس های اوراق بهادار برای شرکت ها و سهامداران نقدینگی فراهم می کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}