{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/12/24 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9412039
مهلت پاسخ: 1394/12/25 - تا ساعت 10:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت شرکت ریل پرداز سیر
سوال :

فردا سه شنبه  مورخ 94/12/25 ، میزان 10% از سهام شرکت ریل پرداز سیر برای اولین بار در بازار فرابورس عرضه می شود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالای 1300
گزینه {{1+1}}: از 1201 تا 1300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 1201 تا 1300
گزینه {{2+1}}: از 1100 تا 1200 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 1100 تا 1200
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت شرکت ریل پرداز سیر
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا سه شنبه  مورخ 94/12/25 ، میزان 10% از سهام شرکت ریل پرداز سیر برای اولین بار در بازار فرابورس عرضه می شود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
پائین تر از 1100
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1100
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 1201 تا 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 1100 تا 1200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت شرکت ریل پرداز سیر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا سه شنبه  مورخ 94/12/25 ، میزان 10% از سهام شرکت ریل پرداز سیر برای اولین بار در بازار فرابورس عرضه می شود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1100
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 1100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0
گزینه {{1+1}}: از 1201 تا 1300 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 1201 تا 1300 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 1201 تا 1300 0
گزینه {{2+1}}: از 1100 تا 1200 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 1100 تا 1200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 1100 تا 1200 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت شرکت ریل پرداز سیر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فردا سه شنبه  مورخ 94/12/25 ، میزان 10% از سهام شرکت ریل پرداز سیر برای اولین بار در بازار فرابورس عرضه می شود . قیمت عرضه در کدامیک از بازه های زیر قرار میگیرد ؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 1100
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 1100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالای 1300 0
گزینه {{1+1}}: از 1201 تا 1300 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 1201 تا 1300 0
گزینه {{2+1}}: از 1100 تا 1200 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 1100 تا 1200 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از 1100 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}